از روی شواهد: پالیسی نامه ها برای کنفرانس کابل سال 1389

از روی شواهد: پالیسی نامه ها برای کنفرانس کابل سال 1389

اگر جامعه جهانی در افغانستان  همانقدر که  میگوید، بشنود؛ ، واگر به گونه واقعی به خواستها و اولویت های افغانها جواب بگوید، میتواند از خمایت نسبی مردم افغانستان بهره مند گردیده و نهال امید افغانها مثمر و گوارا گردد.
به تعقیب کنفرانس لندن در سال 1389، افغانها و رهبران جهان در ملاقات خود در کنفرانس کابل مصمم بر تعهد دریافت راهبرد های شدند که بتواند مردم ه سوی یک آینده روشنتر و مطمئن تر سوق دهد.
هدف ازنشر این پالیسی نامه ها هموار نمودن زمینه ها برای بحث و گفتگو در مورد مسایل چون: حکومتداری، عدالت و روند انکشاف، متکی بر تحقیقات قبلی و فعلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است، که این همه پالیسی نامه ها یادآوری به موقع از شواهدی می نماید که پایه و اساس موضوعات محوری مطرح بحث کنفرانس کابل را تشکیل میدهد.
 x