استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان یک سند عالی است که بسیاری از چالش های ذیدخل را در درک سیمای که افغانستان چه شده می تواند تشخیص میکند. اکنون این اجندا  باید تغیر جهت برای در محراق  گذاشتن اجرای این طرح دهد.

در سال 2008 دولت افغانستان طرح خود را مبنی بر فقر زدائی  در قالب استراتیژی انکشاف ملی افغانستان اعلان نمود و بیشتراز 20 میلیارد دالر را  برای اجرای و تطبیق آن از دونر های بین المللی بدست  آورد.اگرچه این برنامه هم آهنگ شده از حانب دولت افغانستان و سند تصویب شده بین المللی جهت فقرزدایی بود اما انکشاف این برنامه بنابر انحرافات چند جهتی برای رسیدن به اهداف و موعد تعین شده ار طرف تمویل کنندگان نایل نیامد.

با وصف اعنماد و اعتبار برتوانایی این برنامه تحلیل های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان توحه بر کمبودات مهم  ذاتی آن دارد. این استراتیژی چارچوبی را طرح و ارانه مینماید که نه به نفع قفرا  و نه هم راهبردی است و این به علت ناکامی آن مبنی بر توجه نه پرداختن و عدم درک دقیق عوامل و اسباب  فقر، فقدان تسلسل و پلان مشرح برای بدست آوردن نتایج دلخواه و تاکید بر عوامل تخنیکی بالای ملاحظات سیاسی و اجتماعی است.

 تیم تحقیقاتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دریک نشریه مباحثوی این اداره چگونگی فایق امدن براین  مسایل را در جریان تطبیق، نظارت و ارزیابی پروسه به طور مفصل به  مطالعه و بررسی گرفتنند

هم چنان تحلیل های بیشتر درمورد طرح استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تحت نام پروژه تحقیق پالیسی این اداره قابل دریافت است.x