اشتراک و سهم گیری زنان در انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی 1389-1383

اشتراک و سهم گیری زنان در انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی 1389-1383

راه برای مشارکت سیاسی زنان در افغانستان با امکانات امید وارکننده همراه با موانع مایوس کننده هموار گردیده. با درک این واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژه تحقیقی جدید را جهت کاوش و بررسی موضوع مشارکت سیاسی زنان افغان در انتخابات پارلمانی و شورا های محلی در طول دهه گذشته به کمک مالی UN Women آغازنموده است. این پروژه هدفمند است تا ارزیابی را در مورد تجارب، دست آوردها، و آموخته ها را از اشتغال زنان در پروسه انتخاباتی افغانستان تهیه دارد.
تحقیق تجارب کاندیدان، رای دهندگان و ارگانهای رسمی انتخابات را در ولایات کابل، بلخ و بامیان با در نظر داشت موانع و مشکلات موجوده و انگیزه ها و موجبات مشارکت، تعبیر و برداشت مردم در قبال مشارکت انتخاباتی،  موثریت پالیسی های موجوده و نقش نهاد های حامی کاندیدان زن را برجسته خواهد نمود. با انجام  این تحقیق امیدواریم تا یک ساختار بنیادی را  برای آگاهی دهی پالیسی ها و برنامه های آینده جهت گسترش و تقویت مشارکت زنان در تصمیم گیری در افغانستان طرح نماییم.x