افغانستان، راتلونکي ته کتنه: د بن د ۲۰۱۱ کال کنفراس لپاره د څېړنې لنډیز

افغانستان، راتلونکي ته کتنه: د بن د ۲۰۱۱ کال کنفراس لپاره د څېړنې لنډیز

د بن تر لومړي کنفرانس، چې په هغه کې د افغانستان د بیارغونې په موخه د بسپنو د راټولو په برخه کې هڅه وشوه،  لس کاله وروسته افغان او نړیوال چارواکي کېدای شي د بن په دویم کنفرانس کې تر ۲۰۱۴ ز. کال وروسته له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسوولیتونو د لېږد او د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې د ژمنتیاوو د دوام پر ماهیت به بحث وکړي. له دې سره جوخت، د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، د حکومتولۍ، پرمختیا او عدلي څانګو په ګډون په کنفرانس پورې نورو اړوندو موضوعاتو په تړاو د خپلو وروستیو او روانو څېړنو پر بنسټ، د پالیسي پاڼو د یوې ټولګې د خپراوي په درشل کې ده. د دغه کار په ترسره کېدو سره، دا هیله موجوده ده، چې دا ډاډمنتیا رامنځته شي، چې د افغانستان پر راتلونکي باندې د بحثونو دوام، پر موجودو او عیني واقعیتونو، چې د افغانانو اړتیاوې او غوښتنې منعکسوي، د ژورې پوهاوي پر بنسټ، ترسره شي.x