اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در باره اقتصاد سیاسی بلخ  و مناطق همجوار آن بررسی و کاوشی است در جهت دریافت پیامد های اقتصادی قریب الوقوع ” پروسه انتقال” در سال 2014، با تمرکز خاص بر مسایل چون: کار و زمینه های اشتغال/کاریابی . بلخ از لحاظ موقعیت سیاسی و اقتصادی منطقه ای اش یکی از ولایت های بسا مهم به شمار میرود تجارب و یافته های حاصل شده  پژوهشی ازاین ولایت  مبتواند موجب کمک در درک دریافت  پیامد ها درمورد مناطق دیگر نیز گردد.
پژوهش قبلی این نهاد  در باره اقتصاد سیاسی افغانستان متمرکز در اطراف مسایل جهت بکار بردن حد اعظم تلاشها  ها برای گذار اقتصادی و به بار آوردن تحولات در اقتصاد رسمی که توسط سکتور خصوصی اداره میگردد می چرخید.  نتایج حاصله از این پژوهش توضیح نامه  منتشر شده واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 2006 در مورد تلاشهای حکومت جهت خصوصی ساختن شرکت های دولتی، و مطالعه دیگر در باره توسعه شرکت های کوچک و متوسط روستایی در سه ولایت افغانستان که سال 2007 به نشر رسید بود.
نشریه تحلیلی در باره اقتصاد سیاسی ولایت بلخ در تابستان سال 2013 قابل دسترس خواهد بود.x