امنيت

امنيت

“تر څه چې پوليسو ته د امنيت د راوستلو پر ځاي دامنيتي ستونزو د يوې برخې په توګه کتل کيږي نو سمدلاسه په يو فاسد اداري چاپيريال کښي ددندې لپاره په نيمګړي ډول روزل شوي پوليسو شمير زياتول به د مثبتې اغيزې پر ځای منفي امنيتي اغيزه ولري.”
د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره د افغانستان د امنيتي وضعيت پر بيلابيلواړخونو څيړنې ترسره کوي. په هره بيه سوله؟ هغه څيړنه ده چې  په ۱۳۸۹ کال کې د افغانستان د سولې او بيا پيوستون راڅرګند شوئ پلان ارزوي او يو شمير داسې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې هر يو يې کولای شي د افغانستان د سولې او بياپيوستون د بريالي کيدلو امکانات په كلكه کمزوري کړي. او له دې وروسته په ۱۳۹۰ کال کې دجګړې هڅوونكي معاصرواو پخوانيو فکټورونو څيړنه ده.
په پخوانيو څيړنو کې، د افغانستان امنيتي مسايلو ته د نړيوالې ټولنې د لږې پاملرنې او ژمنتيا په اړه د ۱۳۸۳ کال توضيحي پاڼه او د افغان ملي پوليسو(ANP) د سمون د هڅوپه اړه د ۱۳۸۶ کال بنيادي څيړنه ګډون لري. پوليس  داړه ماران؟ د افغان ملي پوليسو د سمون هڅه: دمخ پر زياتيدونکې بلواګرۍ په وړاندې د افغانستان د ملي پوليسو د وړتيا د لوړوالي په اړه د افغان حکومت او نړيوالې ټولنې د هڅو غټ ټکي وړاندې کوي. د څيړنې څخه تر لاسه شوې شواهد څرګندوي چې ستونزې ته د بشپړ پام او سرچينود ځانګړې كولو سره سره؛ د نړيوالو او ملي فعالانو تر منځ د ښې همغږۍ، دشمير پر ځای په څرنګوالي او پايښت توجه، او د کورنیو چارو د فاسد او خودغرض وزارت د يو پراخ سمون له ملتيا پرته به دغه ټولې هڅې بې ځايه وي.x