امنیت معیشت روستایی و فعل و انفعالات کشت کوکنار- حمایت از تنوع منابع عایداتی و گذار از اقتصاد کوکنار

امنیت معیشت روستایی و فعل و انفعالات کشت کوکنار- حمایت از تنوع منابع عایداتی و گذار از اقتصاد کوکنار

هدف کلی این برنامۀ تحقیقی سهم گیری در شکل گیری اجتماعات روستایی مرفه، با ثبات و مقاوم از طریق ترویج رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی، در نهایت حصول اطمینان از ثبات و امنیت غذایی مناطق روستایی است.
هدف مشخص:
این تحقیق به دنبال تولید معلومات و دانش برای حمایت و بهبود پالیسی ها و شیوه های اجرایی در بخش توسعۀ زراعت و مناطق روستایی، و همچنان تقویت بخش های ارتباطات و دادخواهی به خاطر کمک به تحقق اهداف امنیت معیشت روستایی و ثبات است.
در جریان قضایای مطالعاتی از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در چهار ولایت بلخ، بدخشان، هلمند وننگرهار افغانستان به نظر رسید که بازگشت کشت کوکنار در مناطق قابل دسترس و حاصل خیز محتمل است. شاید این بازگشت زمانی اتفاق بیفتد که ناتو و نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی خود را در بیرون از مناطقی که دولت به صورت تاریخی بر آن کنترول داشته است، متوقف نمایند. در آستانۀ کاهش نرخ دستمزدها و فشار نیروهای ضد حکومتی برای بیرون شدن نیروهای امنیتی افغان از ساحات مورد نظر، شکنندگی وضعیت در برخی از مناطق که حتا در آن تنوع منابع عایداتی نیز وجود داشت، مشهود بود.
در این تحقیق، «پژوهش در مورد امنیت معیشت روستایی و فعل و انفعالات کشت کوکنار-حمایت از تنوع منابع عایداتی و گذار از اقتصاد کوکنار»، به بررسی عواملی که به گذر آرام از اقتصاد تریاک، و همچنان عواملی که به بازگشت کشت کوکنار و تولید تریاک کمک می کند، می پردازد.
هدف این مطالعه قرار زیر است:
• درک وسیعتر و بهتر از روند های حامی بیشتر شدن فرصت های اقتصادی مشروع و گذار از کشت کوکنار در مناطق مذکور به وجود آید. از طریق مقایسۀ میان ولایتی به مراتب نسبت به تمرکز مجرد روی قضایای مطالعاتی تجارب و نکات آموزندۀ بیشتری می توان به دست آورد.
• مستند نمودن ماهیت روند گذار از تولید تریاک از طریق جمع آوری معلومات کمی در مورد بودجۀ کشت محصول، عاید به دست آمده از سیستم های متفاوت کشت  و درآمد خانواده از ناحیه فعالیت های اقتصادی غیر زراعتی. این گونه معلومات با شواهد تصویری فضایی و تحقیقات ساحوی کیفی در ولایات کندهار، ننگرهار، هلمند و بلخ  ترکیب خواهد شد.
• دریافت وشناسایی انکشافات جدید( مشاهده و گزارش وضعیت در بخش های با اهمیت پالیسی/اجرات برای تحقیقات بر اساس طرح آزمایشی) در ساحه که همزمان با آن مطالعات در چهار ساحۀ مورد مطالعه نیز صورت گیرد، و همچنان ارائه پیشنهادات به منظور ارزیابی بیشتر بخش های با اهمیت پالیسی/اجرات برای تحقیقات بر اساس طرح آزمایشی.x