امنیت

امنیت

تا آنجاییکه از بررسی بر میاید پولیس نه منحیث مرجع حل مشکلات امنیتی بلکه  جزء ازآن به نظر میرسد افزایش عجولانه وغیر مدبرانه افراد کم تربیت یافته جهت اجرای وظیفه دریک فضای  فاسد باعث بدست آمدن نتیجه نا مطلوب ومنفی به عوض دستیابی به نتیجه مثبت امنیتی گردیده.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان وضعیت امنیتی افغانستان را از ابعاد مختلف مورد تحقیق قرار داده است.
نشریه این اداره بنام صلح به هر قیمت؟ پلان صلح و ادغام مجدد (APRP) را که درسال 1389 طرح گردید با نشاندهی شمار از کمی و کاستی های که میتواند عامل بالقوه در تضعیف فرست برای نایل آمدن به موفقیت این پروسه باشد خاطرنشان نموده است.
یکی از توضیح نامه ها تحقیقی سال 1383 موارد عدم توجه جامعه جهانی را درمورد مسایل امنیتی افغانستان شرح نموده. مطالعه اختصاصی سال 1386 زیر عنوان حاکمیت قانون؟ تلاش برای اصلاح پولیس ملی افغان شرح کلی مبنی بر اصلاح پولیس افغان و کوشش های حکومت افغانستان و جامعه جهانی را جهت افزایش و ارتقا ظرفیت پولیس ملی در شرایط که شورشها روبه افزایش است مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
با وجود توجه جدی و وافر و منابع فراهم شده برای حل این مشکل، شواهد بدست آمده بیانگر آنست که این همه تلاش ها تا زمانی ناموفق و بدون نتیجه خواهد بود که با هماهنگی میان جامعه جهانی و دست اندر کاران محلی همراه نباشد، توجه به کیفیت و تداوم دربرابر کمیت،  و اصلاح گسترده تر وزارت نا کارا داخله باید  در اولویت قرارگیرد.x