بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان

بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان

پروژه بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان تلاش دارد تا در مورد قانون اساسی افغانستان در نخستین دهه تصویب آن، تحقیق کرده و همچنین زمینه را برای ایجاد گفتگو در این مورد فراهم کند. ده سال بعد از تصویب قانون اساسی و دوازده سال بعد از اجلاس بن، این پروژه می خواهد وضعیت قانون اساسی و بحث های حقوقی در مورد آن را بررسی کند. این مطالعات، تاریخچه سیاسی و قانونی ایجاد قانون اساسی در سال 2004 را بررسی کرده و چند سند مهم قانونی را ارزیابی می کند. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، یک سلسله مطالعات را به هدف ارزیابی نکات کلیدی قانون اساسی، به شمول تفکیک قوا، قانون انتخابات، و حقوق اساسی، انجام می دهد. هر یک از این مطالعات، جنجال های وابسته به قانون اساسی را که در ده سال گذشته صورت گرفت، بررسی کرده و مسایل سیاسی و حقوقی مرتبط با آن را تحلیل خواهد کرد. بدنبال تکمیل هر یک از این مطالعات، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یافته های خود را با افراد و نهادهای مرتبط، در یک بحث آزاد در میان خواهد گذاشت.
به عنوان بخشی از این پروژه، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روی مسایل ذیل تحقیق می کند:
• بررسی کلی از وضعیت قانون اساسی افغانستان. نویسنده: داکتر هاشم کمالی، کارشناس شناخته شده امور قانون اساسی
• وضعیت حل منازعات مرتبط با انتخابات، با تمرکز بر محکمه اختصاصی انتخابات سال 2010. نویسنده: غزال حارس، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان
• چگونگی تفکیک قوا. نویسنده: فرید حمیدی، معاون و کمیسر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.x