برنامه همبستگی ملی سالهای1383-1385

برنامه همبستگی ملی سالهای1383-1385

حقیقت اینکه حکومت افغانستان در طول تاریخ برای اولین بار عامه مردم را منحیت مشارکین در امور انکشافی و بازسازی سهیم  نموده است یک تجربه برای صاحب قدرت کردن و اختیاردادن انها است. این نه تنها اشاره برای ترویج وشناخت پروسه دموکراسی از “بالا” است بلکه می تواند پرورش کننده نیازمندی های عاجل دیموکراسی از بنیاد “پایین” هم باشد.
طی سالهای 1383-1385 واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اولین تحقیق خود را در باره برنامه همبستگی ملی

انجام داد NSP، یک حکومت داری محلی با ابتکارات انکشافی است که از طرف مردم بر مبنای اساسات دموکراتیک انتخاب گردیده و تمرکز بر گروپ های فیصله کننده دارد.

مجموعه ازکار های ساحوی و مصاحبه ها با شزکای آجرایی به عمل آورده شد تا تاثیرات برنامه همبستگی ملی را بر توانایی و روابط جنسیت (جندر) آن  در مناطق روستایی افغانستان به ارزیابی گیرد. با وجود چالش های آن در برابر نورم ها اساسات عنعنوی، تحقیقات نشان داد که برنامه همبستگی ملی با علاقه مندی توسط اکثریت مردم محلی استقبال گردیده، و توانایی آنرا دارا تا مفهوم و مفکوره مشارکت را در پروسه و روند دموکراتیک در محلات ترویج دهد. اگرچه  با ضرورت توجه بر تداوم درار-مدت و اشتراک زنان در پروسه برنامه های همبستگی ملی دست آورد ها ضعیف خواهند بود.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ازآن زمان بدینسو برنامه همبستگی ملی را در روشنی  پروژه های تحقیقاتی دیگر مورد مطالعه قرار داده.



x