بسپنه ورکوونکي: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونومرستندويه پلاوی، اکسفام- انګلستان، او د سويس، سويډن او انګلستان حکومتونه

بسپنه ورکوونکي: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونومرستندويه پلاوی، اکسفام- انګلستان، او د سويس، سويډن او انګلستان حکومتونه

“په ځايي کچه اداروکې د ښځو فزيکي شتون د جنسيت د موخو د لاسته راوړلو ناسم معيار دی.”
د جنسيت او دځايي کچې پريکړه کولو په اړه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې پروژه د شمالي او سويلي افغانستان په هغو پنځو موضوعي څيړنو مشتمله ده چې د۱۳۸۴-۱۳۸۳ کلونو تر منځ ترسره شوي.  د نوموړې پروژې موخه دا وه چې په کليواليکورنیو کې د پريکړه کولو په اړه د جنسيت د اغيزمنتياوو غوره پوهاوی وهڅويڅو هغو پاليسيو او پروګرامونو ته وده ورکړي چې په ټولنيز ژوند کې د ښځو د ونډې د پراخولو لپاره جوړ  شوي دي.
د پروژې څخه تر لاسه شوې شواهد څرګندوي ،  مخکې لدې چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د وضعيت د ښه کولو پروګرامونه او سرچينې په ځايي کچه بدلون رامنځته کړي يو څه وخت ته اړتیا ده.په ځانګړي ډول،په يولړ ټولنيزو پريکړه کوونکو ډلو کې د ښځو شتون- د پروګرام د بريالي کيدو اساسي معيار – په حتمي ډول پر  ښكيلو كسانو دبدلون وړ او يا د واك وركولو د پام وړاغيزې نه شي درلودلاى. په زياترو سيمو کې د بدلون دغه سرعتپه نهايت کې د ورته بدلون پر لور د ځايي ټولنې له خوا د ټولنيزو نورمونو د زغم لهامله محدوديږي، نو له همدې کبله نادولتي موسسې او د ملګرو ملتونو او حکومتي ادارې به د جنسيت د چارو په اړه، پر يوې داسې اوږدمهاله او ټاکلې تګلارې تمرکزته اړتيا ولري چې په ټولنيزې ښکيلتيا کې په ټينګ ډول ریښې ولري.x