تحقیق روی قانوق اساسی و سلسله ای از گفتگوها

تحقیق روی قانوق اساسی و سلسله ای از گفتگوها

اخیراً،  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژۀ “گفتگوها و تحلیل قانون اساسی افغانستان” که از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا(USIP) حمایت مالی می گردید، به پایان رساند. این پروژه یکی از نخستین مطالعات بزرگ در باب قانون اساسی از زمان تصویب آن در سال ۲۰۰۴ میلادی بوده است. در این پروژه به بررسی وضعیت و تحول بحث های حقوقی و قانون اساسی پس از تصویب سند مذکور و دوازده سال پس از آغاز پروسۀ بن پرداخته شد. بر اساس این، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک سلسله مقالاتی را در مورد موضوعات کلیدی مربوط به قانون اساسی از جمله تفکیک قوا، چارچوب انتخاباتی، و حقوق اساسی تهیه دید. در جریان نخستین دور تحقیقات مربوط به قانون اساسی، به بحث های کارشناسانه به صورت مشخص روی اصلاح قانون اختصاص داشت. با وجود این روشن است که باید تحقیقاتی بیشتری روی قانون اساسی مصوب ۲۰۰۴ میلادی صورت بگیرد. به خصوص، با توجه به بازگشت موضوع اصلاح قانون اساسی در دستور کار، لازم است که تحقیقات مذکور صورت گرفته تا در سهمی در روند آتی اصلاحات داشته باشد. برعلاوه، به طور واضح نیاز به تقویت و بسط ظرفیت بخش اکادمیک و حقوقی افغانستان که مایل به ورود به بحث ها و پژوهش های گسترده روی مسائل حقوق اساسی است، احساس می گردد. از این رو، با رویکرد مشابه به پروژۀ قبلی، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و انستیتوت صلح ایالات متحده به همکاری های خود در زمینۀ ایجاد و حمایت از سلسلۀ تحقیقات و گفتگوها در مورد قانون اساسی ۲۰۰۴ میلادی ادامه می دهند. پروژۀ حاضر بازهم دست به گزینش محققان افغان خواهد زد تا مجموعه ای از پژوهش ها و گفتارها در مورد حقوق اساسی در افغانستان به وجود آمده، و ظرفیت و دانش بخش آکادمیک، متخصصین حقوقی و سیاستگذاران افغان در بخش مسائل قانون اساسی چه در تیوری و چه در عمل ارتقا یابد.x