تصمیم گیری برای شمولیت به مکاتب

تصمیم گیری برای شمولیت به مکاتب

علاوه بر بهبود و تنظیم مواد متمم وحاشیوی، (تعمیرمکاتب، معلمین ونصاب تعلیمی) در معارف پالیسی سازان و دیگر دست اندرکاران بخش باید مسایل مربوط به تقاضا و مطالبات مهم را در خصوص شمولیت در مکاتب به بازرسی گیرند. زیراتوجه فراتر به آنسوی دیوار های مکتب گران تمام نخواهد شد.

پروژه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان- درموردتصمیم گیری خانواده ها جهت شمولیت اطفال شان درمکتب بیانگرعوامل محرک خانوادگی ومحلی شمولیت به مکتب بر مبنای اعلامیه 1380 حکومت افغانستان که تاکید و تلاش برگسترش و فراهمی تعلیم برای اطفال حتی الامکان دارد است.

این تحقیق مشمول چهار مطالعه موضوعی واحد تحقیقو ارزیابی افغانستان است که موضوع متذکره را درشهرها وروستا های سه ولایتافغانستان مورد مطالعه قرار داده.

تحقیق دریافت: آنچنانکه مسایل تنظیم و فراهمیمواد حاشیوی چون داشتن مکاتب و یا داشتن مکاتب با کیفیت مهم اند، اما تصمیم گیریخانواده ها در جهت فرستادن و یا عدم فرستادن اطفال شان به مکتب عمدتا یکی ازعنصرمهمترذیدخل  به نظر رسید.

در بسا مواضع تهیه و تدارک منابع، تحرک عوامل جنسیت و صلاحیت تصمیم گیری برای شمولیت و ادامه تعلیم از جانب خانواده ها ازمهمترین مسایل تصمیم گیری خانواده ها در پروسه تعلیم  به شمار میرود زیرا آنها تصمیم گیرندگان اصلی برای انتخاب و شمولیت اطفال (یعنی اینکه کدام اطفال و تا چه مدت  زمان باید به مکتب روند) اند.x