توسعۀ رهبری زنان

توسعۀ رهبری زنان

پروژۀ ترویج برابری جنسیتی در برنامه های همبستگی ملی(PROMOTE IDIQ ) یکی از بزرگترین نمونه های سرمایه گذاری ادارۀ انکشافی ایالات متحده در افغانستان است که می تواند تصویری از کارنامه و فعالیت های این اداره برای سالیان دیگر بر جای گذارد. در واقع، این پروژه یکی از کلانترین پروژه هایی است که این اداره پس از سقوط طالبان در افغانستان تطبیق می کند. پروژۀ دوم برنامۀ ملی ترویج برابری جنسیتی عبارت از «توسعۀ رهبری زنان»  (WLD)  است که هم زمان با برنامۀ نخست راه اندازی گردید. تمام مشمولین سایر برنامه های مربوط به پروژۀ ترویج برابری جنسیتی(گروه اصلی ذینع از برنامۀ انکشاف مهارت های رهبری زنان) از دوره های آموزشی فشردۀ مهارت های رهبری در چارچوب برنامۀ انکشاف مهارت های رهبری زنان برخوردار گردیده، و همچنان دستۀ دوم و کوچکتری از اشتراک کنندگان جوانتر برنامه که از میزان پایین تری تحصیلات برخوردار اند(گروه ثانوی ذینع از برنامۀ انکشاف مهارت های رهبری زنان)، و تحت پوشش هیچ یک از برنامه های پروژۀ ترویج برابری جنسیتی قرار نگرفته اند، از مفاد نصاب تعلیمی “مهارت های کار و زندگی” بهره خواهند گرفت تا برای سهم گیری در تامین مالی خانواده های خود مهارت های مفید حرفوی را فراگیرند. به صورت کلی، در چارچوب برنامۀ انکشاف مهارت های رهبری زنان ۲۵ هزار زن(۱۸ هزار نفر در گروه اول ذینفع و ۷ هزار نفر دیگر در گروه ثانوی ذینفع) آموزش خواهند دید.x