جامعه شناسی و فعالیت سیاسی لیسه ها در افغانستان

جامعه شناسی و فعالیت سیاسی لیسه ها در افغانستان

بخش تحصیلی یکی از جنبه های مهم دولت سازی به حساب می آید؛ حتا می توان ادعا کرد که مطالعۀ بخش تعلیم و تربیه در افغانستان مغفول مانده است. یکی از پیشفرض های مراجع تمویل کننده در افغانستان این است که رشد کمی بخش تعلیم و تربیۀ دولتی یک امر خوب بوده و بدون شک، میزان فارغان دورۀ لیسه یک شاخص بسیار مثبت است. آیا به راستی چنین است؟ شواهد کلی حاکی از آن است که کمبود اشتغال و نا رضایتی در مورد چگونگی ادارۀ دولت و جامعه در افغانستان جوانان دورۀ لیسه را به سوی افراط گرایی و گروه های رادیکال کشانده است. از آن جایی که مکاتب  اصلی ترین وسیلۀ ارائه آموزش های ملی و مدنی برای جوانان در افغانستان است، بناً تعلیم و تربیه یک موضوع بسیار سیاسی به حساب می آید.
تعدادی از قضایای مطالعاتی در سطح ولسوالی ها در سرتاسر افغانستان برای تحقیق در این پروژه معین شده است. در این ولسوالی ها با شاگردان به منظور ارزیابی نکات زیر مصاحبه صورت گرفت:
•آ یا دارای هر نوع تمایل سیاسی  و اجتماعی خاص، حتا خیلی ابتدایی، هستند یا خیر؟
• آنها چه برداشتی از مباحثات سیاسی جاری در افغانستان داشته، و چه موضع در قبال مباحث مذکور دارند؟
• آیا معلمان و شاگردان فعال در لیسه ها دارای فعالیت های زیادی اند و دست به انتشار عقاید و آرا خاص و یا جلب و جذب افراد می زنند؟
• کدام گروه های سیاسی در لیسه ها فعال بوده و اهداف و جهت گیری سیاسی شان چیست؟
• چه عواملی باعث جلب و جذب افراد در آنجا می گردد؟x