جنسیت و تصمیم گیری به سطح محلات

جنسیت و تصمیم گیری به سطح محلات

محاسبه و سنجش  بر مبنای حضور فزیکی زنان در ادارات محلی جهت رسیدن به اهداف جندر (جنییت) نادرست وغیر واقعی است.

پروژه جنسیت و تصمیم گیری به سطح محلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بر گیرنده پنج مطالعه موضوعی انجام شده در مناطق شمال و جنوب افغانستان  در سالهای 2004 و 2005 بود.

پروژه هدفمند برترویج وتشویق آگاهی دهی بهتر ویژه گی های جنسیت در مورد تصمیم گیری زندگی روستایی جهت بهتر ساختن پالیسی ها وبرنامه های طرح شده برای گسترش نقش زنان در حیات اجتماعی است.

شواهد پژوهشی  بدست آمده از پروژه حاکی از آن است که قبل از طراحی برنامه ها وتهیه و  بدست اوردن منابع که تمرکز برای بهتر شدن موقف زنان در حامعه افغانی دارند، گنجایش برای تغیر زندگی محلی  زنان محسوس است. بالخصوص حضور زنان منحیث عناصر تصمیم گیرنده در شماز از تصمیم گیری های محلی را نمی توان معیار سنجش موفقیت برنامه ها پنداشت و نه لازم بر فراآوردن تغیر مطلوب یا قوه موثر بالای آنانیکه مورد بحث اند. دربسا مواضع گام نهادن به سوی تغیر در تهایت امرمتحمل نورم های محدود شده  اجتماعی محلی میباشد. برای  اینچنین تغیرجهت ها موسسات غیر دولتی، ملل متحد و دوایر دولتی ضرورت بر تمرکز شیوه های دراز مدت خاص معلی  نگرش مسایل جندر (جنسیت) که بیشتر در جامعه ریشه دارد توجه کنند.x