حمایت اجتماعی برای کارکنان غیررسمی/اشخاص دارای شغل آزاد: حمایت از انسجام اجتماعی در آسیا

حمایت اجتماعی برای کارکنان غیررسمی/اشخاص دارای شغل آزاد: حمایت از انسجام اجتماعی در آسیا

پژوهش سه ساله به  حما یت کشور های متعدد  در تلاش آنست تا موثریت و ارتباط حمایت اجتماعی را در مورد مقابله با اشخاص محروم و به حاشیه رانده شده، و ترویج شمولیت و مشارکت آنان در آسیا به ارزیابی گیرد. این پژوهش به همکاری همکاران تحقیق  که در ممالک چون؛ افغانستان، بنگله دیش، هند و نیپال مصروف کار های  پژوهشی  در همچو موارد اند انجام میگیرد. این پژوهش  پتانسیل ابتکار حمایت اجتماعی را برای تقویت نیروی انسانی، بازار و فرصت های اقتصادی برای انعده افرادی  که از لحاظ اجتماعی کنارزده شده اند و برای دست یابی بهترآنها برای بهره برداری و دسترسی به خدمات ضروری و اساسی اجتماعی مانند: صحت و تعلیم به مطالعه خواهد گرفت. برعلاوه این پژوهش وسعت گستره اینرا که تا چه حد حمایت اجتماعی میتواند باعث کمک برای تقویت انفرادی افراد و انسجام  اجتماعی در جوامع محلی میگردد ارزیابی خواهد نمود.  برعلاوه این پژوهش به ارزیابی محرومیت اجتماعی با در نظر داشت ابعاد مختلف مانند؛ قبیله، قوم، مذهب، جنسیت (جندر) و معلولییت میپردازد. ضمنا این پروژه دامنه حضور ,موثریت حمایت اجتماعی، که شامل بیمه صحی در هند برای اشخاصیکه از لحاظ اجتماعی به حاشیه رانده شده اند، پروگرام های کاریابی برای جوانان در افغانستان، انتقل پول نقد در بنگله دیش و نیپال را به بررسی خواهد گرفت.
در افغانستان، این بررسی متمرکز برپروژه تعلیمی که  در سال 2007  توسط کمیته پیشرفت روستائی بنگله دیش  برای دختران و بالخصوص دختران جوانی که بین سنین 15—24 سال قراردارند ودر زمینه های مختلف چون موضوعات اجتماعی، مهارت ها و معیشت  آموزش و تعلیم حاصل نموده اند  متمرکز خواهد بود. هدف این پژوهش عبارت از:
•    بررسی اینکه ایا این پروژه توانسته سطح مهارت ها، دانش و آگاهی را بالاببرد، وباعث فراهم نمودن فرصت ها جهت بهبود اقتصاد و بازار کار گردد؛
•    بررسی اینکه آیا این پروژه توانسته تا باعث بهبود دسترسی مردم  به خدمات تعلیمی و صحی گردد؛
•    و بررسی اینکه  این پروژه  تا چه حد در جهت توانمندی فردی افراد و انسجام اجتماعی ممد واقع شده است.
نتایج این پژوهش در تابستان سال 2013 قابل دسترس خواهد بود.x