حکومت نماینده

حکومت نماینده

تکمیل

واحد تحقیق وارزیابی افغانستان در طول سالهای 1388 و 1389 مطالعات مفصلی را پیرامون موضوع”حکومت نماینده گی” به انجام رسانیده  و گزارشات متعددی را در این زمینه به نشر رسانیده است. این مطالعات در مناطق مختلف کشور از نزدیک روند انتخابات و جریانات انتخاباتی  را  در سطع محلی و ملی به نظارت و بررسی گرفته است. این مطالعات  گرایش و رفتار افغانها نسبت به دیموکراسی و دیموکراسی سازی  را در کشور  در محراق توجه وبررسی قرارداده  است.

این تحقیق شکافهای  که غا لبا حکومت را از مردم جدا می سازد برملا ساخته  و نیزرابطه پیچیده پارلمان راباریس جمهورو وزرای حکومت بررسی نموده است. در این مطالعه سازمانها وشبکه های سیاسی با تمرکز بر ا حزاب سیاسی, رای  دهی گروهی و تغییر وفا داری های حزبی در داخل پارلمان مورد بررسی قرارگرفته است. این تحقیقات بطور مفصل فکتورهای تاثیرگزاربر شکل گیری اتحاد ها وزدوبند های  سیاسی , بشمول نا امنی, مباحث قومی، انگیزه های اقتصادی و نفوذ شخصیت های سیاسی را به بحث گرفته است.  این تحقیقات همچنان برداشت وتعبیر مردم از  واژه “دموکراسی”  منعکس میسازد. این یافته ها  در مورد دموکراسی از نحوه گرایش جامعه جهانی به برابری دموکراسی با انتخابات را به انتقاد گرفته است زیرا توجه کافی از سوی بازیگران بین الملل به نهاد سازی   دراز مدت که برای تا سیس یک سیستم دموکراتیک و کارا ضروی میباشد، صورت نگرفته بود.

وا حد تحقیق و ارزیابی افغانستان همچنان  یک سلسله گزارشاتی که روند انتخابات در سالهای 2004- 5 و سالهای 2009- 10 پوشش میدهد را به  نشر رسانیده است. این اداره یک گزارشی  را تحت عنوان “راهنمای انتخابات پارلمانی در افغانستان” که شرح مفصلی از روند انتخابات  وقانون گزاری به دنبال انتخا بات سال 2005 ولسی جرگه و شورا های ولسوالی را در بر دارد به نشر رسانید، که در آن تیم های تحقیقاتی این اداره 41 مر کز رای دهی را تحت نظارت قرار داده بودند.  نشریه ” تقسیم پارلمان” حاصل تحقیق پسا انتخابات سال 2005  بودکه  مبنای تحلیل روند انتخابات سال 2009 -2010 پارلمانی قرار گرفت که در آن از دلایل ونحوه رای دادن افغانها و اینکه چگونه انتخابات با نا امنی ها در سطح مرکز و محلات در ولایات ارتباط دارد، بررسی گردیده است.x