دغير رسمي پورونو او کوچنيو پورونو سيسټمونه

دغير رسمي پورونو او کوچنيو پورونو سيسټمونه

“د رسمي او غير رسمي پورونو توپير يا دوه ګوني توب د “يو يا بل” انتخاب تضمينکوي…د دې كار د نه پيښېدلو لپاره يو شمير د ډاډ وړ دلايل شته.”
د ۱۳۸۵ او ۱۳۸۹کلونو تر منځ، د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې دوهڅيړنيزې پروژې پيل کړې چې په افغان كليوالي ټولنو کې یې د غير رسمي او کوچني پورد سيسټمونو اړونده ونډې وارزولې.
له شواهدو څخه څرګنديږي چې د کوچنیو پورونو د پروګرامونو دپراختيا لومړنۍهڅې، د پور د غير رسمي موجودوسيسټمونو په هكله له پوهې څخه برخمنې نه وې. د ګڼو موضوعي څيړنو په ترڅ كې،وليدل شوه چې زياتره کورنۍ په يوه ډول د پورله غير رسمي جوړښتونو سره چې د ټولنيزو شبکو له پراختيا او ساتنې سره يې نږدې اړيكې درلودلې تړلې دي. د پور دغه ډول بدلون منونکې او له سود پرته راکړه ورکړه دودونو د لګښت او د لګښتونو له اسانتيا سره د مرستې لپاره کارول کيږي اوپه ندرت سره د پانګه اچوونې په موخه تر سره كيږي. نو له همدې کبله د کوچنيو پورونو دپروګرامونو طرح بايد د پور له موجوده سيسټمونو سره ددې پلانونو د ممكنه اړيکو او سيالۍ د څرنګوالي له ارزونې سره په لارهواچول شي. دغه کار بايد په ساده ډول دپراخې لاسرسۍ څخه پرته دهغه غوره شووپروګرامونو په ګټه خپل تمركز ته بدلون وركړي چې د مؤکلينو پر اقتصادي وړتيا ډير ټينګار کوي.x