ده جنگ میراثونه-عدالت–مصالحه- ده وتلو لاری

ده جنگ میراثونه-عدالت–مصالحه- ده وتلو لاری

“په افغانستان کې دمعافیت(د جزا څخه خلاصون) دمیراث په نښه کولو کې ماتهروانې ناامنۍ سره مرسته کوی. انتقالی عدالت یواځې پخوانیو جرمونو ته د رسیده ګۍ په مانا نه،بلکې هغه روان معافیت تهد رسیده ګۍ په مانا دی چېحکومتداری او له بلواګرۍ سره مبارزه نامشروع کوی اودهغې په وړاندې خنډ ګرځی.”
“د شخړو میراث: عدالت، پخلاینه او مخ ته پرتې لارې”  د افغانستان د څیړنې او ارزونې دادارې روانه پروژه ده چې په افغانستان کې د انتقالی عدالت د پراختیا له هڅوڅخه یې الهام اخیستى دى. د کابل،بامیانو او غزنی په ولایتونو کې څیړنیز عملی کارونه اوس بشپړ شوی او رپوټونهیې په ۱۳۹۰ کال کې خپریدو ته چمتو دی.
افغانستان د درې لسیزو څخه اوږدې شخړې د فزیکی او احساساتی اغیزو زغملو تهدوام ورکوی، خو لا هم د جګړې په هیڅ پړاو کې د پخوانیو جرمونو لپاره حساب ورکونه شتون نه لری.خو ددې برخلاف،داسې بریښی چې د افغانستان دڅیړنې او ارزونې د ادارې پروژه به د شخړو د میراث په اړه د کیفیتی او هر اړخیزومعلوماتو د پراخولو له لارې له دې بحث سره مرسته وکړی. د پروژې موخه په ځایی ټولنو کې د افغانانو تر منځ د عدالت، سولې او پخلاینې په هکله د پراخو نظرونواو غوښتنو د ارزولو پهواسطه  په ځانګړو افغانیشرایطو کې د انتقالی عدالت د کاری چوکاټونو ځای پرځاى کول دی. ددې کار د کولو څخه د پروژې موخه داده چې یو اسلامی کاری چوکاټ او په ټولنیزه کچه د عدالت شتهمیکانیزمونو دونډېد په پام کې نیولو سره پخوانیو نه راسپړل شوونظرونو ته فرصت رامنځته کړی. په پای کې،د پروژې هیله داده چې داسې بحث رامنځته کړی چې د پخلاینې او حساب ورکولو په برخه کې ترټولو مناسبو لارو د موندلولپاره د پالیسی جوړونکو او ټولنو تر منځ د ښکیلتیا سره مرسته وکړی.x