ده جنگ میراثونه-عدالت–مصالحه- ده وتلو لاری

ده جنگ میراثونه-عدالت–مصالحه- ده وتلو لاری

“په افغانستان کې دمعافيت(د جزا څخه خلاصون) دميراث په نښه کولو کې ماتهروانې ناامنۍ سره مرسته کوي. انتقالي عدالت يواځې پخوانيو جرمونو ته د رسيده ګۍ په مانا نه،بلکې هغه روان معافيت تهد رسيده ګۍ په مانا دی چېحکومتداري او له بلواګرۍ سره مبارزه نامشروع کوي اودهغې په وړاندې خنډ ګرځي.”
“د شخړو ميراث: عدالت، پخلاينه او مخ ته پرتې لارې”  د افغانستان د څيړنې او ارزونې دادارې روانه پروژه ده چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پراختيا له هڅوڅخه يې الهام اخيستى دى. د کابل،باميانو او غزني په ولايتونو کې څيړنيز عملي کارونه اوس بشپړ شوي او رپوټونهيې په ۱۳۹۰ کال کې خپريدو ته چمتو دي.
افغانستان د درې لسيزو څخه اوږدې شخړې د فزيکي او احساساتي اغيزو زغملو تهدوام ورکوي، خو لا هم د جګړې په هيڅ پړاو کې د پخوانيو جرمونو لپاره حساب ورکونه شتون نه لري.خو ددې برخلاف،داسې بريښي چې د افغانستان دڅيړنې او ارزونې د ادارې پروژه به د شخړو د ميراث په اړه د کيفيتي او هر اړخيزومعلوماتو د پراخولو له لارې له دې بحث سره مرسته وکړي. د پروژې موخه په ځايي ټولنو کې د افغانانو تر منځ د عدالت، سولې او پخلاينې په هكله د پراخو نظرونواو غوښتنو د ارزولو پهواسطه  په ځانګړو افغانيشرايطو كې د انتقالي عدالت د کاري چوکاټونو ځای پرځاى كول دي. ددې کار د کولو څخه د پروژې موخه داده چې يو اسلامي کاري چوکاټ او په ټولنيزه کچه د عدالت شتهميکانيزمونو دونډېد په پام کې نيولو سره پخوانيو نه راسپړل شوونظرونو ته فرصت رامنځته کړي. په پای کې،د پروژې هيله داده چې داسې بحث رامنځته کړي چې د پخلاينې او حساب ورکولو په برخه کې ترټولو مناسبو لارو د موندلولپاره د پاليسي جوړونکو او ټولنو تر منځ د ښکيلتيا سره مرسته وکړي.x