د دولت جوړونې او د سیمه ییزو ارګانونو

د دولت جوړونې او د سیمه ییزو ارګانونو

“د دولت جوړونې پخوانۍ جلا جلا هڅې بايد دسيمه ايزې حکومتدارۍپه جوړښت كې يو موټې شي، او چيرې چې لازمه وي بايد دغه هڅې  بدلون ومومي.”
د افغانستان د ځايي او سيمه ايزې حکومتدارۍ جوړښتونو چټک بدلون او پراختياومونده. د سيمه ايزې حکومتدارۍ په اړه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارېڅيړنېزېپروژې، د ولايتي شوراګانو(PCs) او ټولنيزو پراختيايي شوراګانو(CDCs) په شان نوي راڅرګند شوي جوړښتونه په  دې موخه وارزول، تر څود راتلونکو پاليسي جوړونکو لپاره د دې جوړښتونو اغيزه او دپلان جوړونې لارې چارې وارزوي. پروژې د حکومتدارۍ او عامه ادارې دسمون په اړه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې له موجودې څيړنې څخه هم ګټه اخيستې ده.
نوموړې څيړنې په ډاګه کړه چې د ټولنيزو پراختيايي شوراګانو په شان نوښتونوکه څه هم چې په عمومي توګه د هیواد د سيمه ايزې حکومتدارۍ د کاري چوکاټ د پراختيا لپاره دبشپړې ستراتيژۍ په نشتوالي کې تعقيب او رامنځته شوي خو په ځايي کچه دافغان دولت د شتون او اغيزمنتوب د پراختيا په برخه کې يې د پام وړ ګټې درلودلې دي.كه څه هم چې په ځينو شرايطو کې دغو پروګرامونو د نورو په پرتله ښه پايله درلوده خو په عمومي توګه داسې ښكاري چې د دا شان جوړښتونوپراختيا بهد هيواد په کچه انډوله نه وي. کله چې نوې ادارې زياتې شوې نو دواليانو، مرکزي وزارتونو او نويو رامنځته شوو انتخابي ادارو تر منځ دتداخل ډیر شو او ډيرځلي به دا نامعلومه وه چې څوک، چاته او دڅه په هکله ځواب وركونكى دی. دغو ټولو فکټورونو د سيمه ايزې حکومتدارۍ په برخه کېيوې ډيرې همغږې، انعطاف منونکې او دوامدارې کړنلارې اړتياته اشاره وکړه څو له حکومت سره د هغه دنفوذ او مشروعيت په پراخولو كې مرسته وكړي .
د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره اوس مهال په هغې څيړنې کار کوي چې دکورنيو چارو د وزارت له خوا په ۱۳۸۶ کال کې د سيمه ايزوارګانونو نوي رامنځته شوي خپلواک رياست ته د سيمه ايزې حکومتدارۍ د څارنې د واکدسپارلو راهیسې د سيمه ايزې حکومتدارۍ د بدلون څرنګوالی ارزوي. ټاكل شوې چې پايلې به يې په ۱۳۹۰ کال کې خپرې شي.x