د دولت جوړونې او د سیمه ییزو ارګانونو

د دولت جوړونې او د سیمه ییزو ارګانونو

“د دولت جوړونې پخوانۍ جلا جلا هڅې باید دسیمه ایزې حکومتدارۍپه جوړښت کې یو موټې شی، او چیرې چې لازمه وی باید دغه هڅې  بدلون ومومی.”
د افغانستان د ځایی او سیمه ایزې حکومتدارۍ جوړښتونو چټک بدلون او پراختیاومونده. د سیمه ایزې حکومتدارۍ په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارېڅیړنېزېپروژې، د ولایتی شوراګانو(PCs) او ټولنیزو پراختیایی شوراګانو(CDCs) په شان نوی راڅرګند شوی جوړښتونه په  دې موخه وارزول، تر څود راتلونکو پالیسی جوړونکو لپاره د دې جوړښتونو اغیزه او دپلان جوړونې لارې چارې وارزوی. پروژې د حکومتدارۍ او عامه ادارې دسمون په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې له موجودې څیړنې څخه هم ګټه اخیستې ده.
نوموړې څیړنې په ډاګه کړه چې د ټولنیزو پراختیایی شوراګانو په شان نوښتونوکه څه هم چې په عمومی توګه د هیواد د سیمه ایزې حکومتدارۍ د کاری چوکاټ د پراختیا لپاره دبشپړې ستراتیژۍ په نشتوالی کې تعقیب او رامنځته شوی خو په ځایی کچه دافغان دولت د شتون او اغیزمنتوب د پراختیا په برخه کې یې د پام وړ ګټې درلودلې دی.که څه هم چې په ځینو شرایطو کې دغو پروګرامونو د نورو په پرتله ښه پایله درلوده خو په عمومی توګه داسې ښکاری چې د دا شان جوړښتونوپراختیا بهد هیواد په کچه انډوله نه وی. کله چې نوې ادارې زیاتې شوې نو دوالیانو، مرکزی وزارتونو او نویو رامنځته شوو انتخابی ادارو تر منځ دتداخل ډیر شو او ډیرځلی به دا نامعلومه وه چې څوک، چاته او دڅه په هکله ځواب ورکونکى دی. دغو ټولو فکټورونو د سیمه ایزې حکومتدارۍ په برخه کېیوې ډیرې همغږې، انعطاف منونکې او دوامدارې کړنلارې اړتیاته اشاره وکړه څو له حکومت سره د هغه دنفوذ او مشروعیت په پراخولو کې مرسته وکړی .
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره اوس مهال په هغې څیړنې کار کوی چې دکورنیو چارو د وزارت له خوا په ۱۳۸۶ کال کې د سیمه ایزوارګانونو نوی رامنځته شوی خپلواک ریاست ته د سیمه ایزې حکومتدارۍ د څارنې د واکدسپارلو راهیسې د سیمه ایزې حکومتدارۍ د بدلون څرنګوالی ارزوی. ټاکل شوې چې پایلې به یې په ۱۳۹۰ کال کې خپرې شی.x