دولت سازی و حکومتداری محلی

دولت سازی و حکومتداری محلی

زمان آن رسیده تا کوشش های متلاشی و نا مرتب که در گذشته برای دولت سازی صورت گرفته بود باهم یکجا بافت خورده، و تغیرات لازم و ضروری برای اصلاح ساختار آن انجام گیرد.
ساختار حکومتداری محلی و منطقوی افغانستان تغیرو گسترش وسیع و سریع راتجربه نموده است. پروژه تحقیقی دولت سازی محلی  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ساختار های جدیدا پدیدار شده چون: شورا های ولایتی (PCs) و شورا های انکشاف محلی (CDCs) را با در نظر داشت هدف ارزیابی موثریت کار ها و طرح ریزی راهبرد های شان برای پالیسی سازان درآینده به مطالعه و بررسی گرفت. پروژه همچنان شرح از تحقیق دیگر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درمورد ریفورم اداره عامه (PAR) و حکومت را نیز ارائه مینماید.
از تحقیقات برمیآید ابتکارات چون ایجاد شورا های محلی برای حضور یابی و موثریت دولت افغانی درسطح محلی دست آورد بزرگی بوده است، هرچند این همه در عدم موجودیت یک پلان جامع و فراگیر برای بسط و توسعه چارچوب حکومتداری محلی کشور انجام یافته است. این چنین ساختارها نشان دهنده گسترش و توسعه غیرمتوازن به دلیل داشتن  برنامه های که نظر به شرایط مختلف در بعضی جاها موفق و درعده دیگراز مناطق نتوانست  نایل به موفقیت آید میباشد.
با ازدیاد ادارات جدیدالتاسیس،  اصطکاک میان والایان، وزارت خانه ها و نهاد های منتخب روبه افزایش گرفت ، در بسا موارد این واضح نبود که کی جوابگو در برابر کیست و برای چه.  تمامی این عوامل اشاره به نیاز داشتن یک حکومتداری محلی بیشتر هم آهنگ، انعطاف پذیرو بانگرش مداوم و مرتب برای کمک به حکومت جهت توسعه موثریت و مشروعیت اش دارد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  تحقیقی را جهت بررسی حکومتداری محلی پس از واگذار شدن مسوولیت ها از جانب وزارت داخله به نهاد آزاد و نو تشکیل اداره ارگان های محلی نیز انجام داده است.
.x