د افغانستان د اساسی قانون د تحلیل او پرهغه باندې بحث

د افغانستان د اساسی قانون د تحلیل او پرهغه باندې بحث

د افغانستان د اساسی قانون د تحلیل او پرهغه باندې د بحث پروژه غواړی په دې اړه چې اساسی قانون د خپلې لومړۍ لسیزې په اوږدو کې څنګه وځلید، څیړنې خپرې او بحث او خبرې اترې په مخ بوزی. دا پروژه د اساسی قانون له تصویب څخه لس کاله او د بن له جریان څخه دولس کاله وروسته د حقوقی او قانونی بحثونو دریځ او پرمختګ ته کتنه کوی او د ۲۰۰۴ کال د اساسی قانون د پرمختګ او انکشاف قانونی او سیاسی چاپیریال تر بیا کتنې لاندې نیسی، او د غټو قانونی سندونو ارزونه وړاندې کوی. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ( AREU) به یو لړ لیکنې چې د اساسی قانون غټې موضوعګانې لکه د قواوو جلاوالی (تفکیک)، د ټاکنو قانون، او اساسی حقونه ترکتنې لاندې نیسی، د پروژې د موخو د یوې برخې  په توګه، ترسره کړی. هره لیکنه به د اساسی قانون واقعی بحرانونه چې په تیرو لسو کلونو کې رامینځ ته شوی دی، څرګند کړی، او د هغو بنسټیز قانونی او سیاسی لاملونه به تر څیړنې لاندې ونیسی. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ( AREU) به د هرې لیکنې په اړه د خبرو اترو او بحثونو ګردی میزونه د اړوندو ګډون کوونکو په ګډون جوړ کړی.
د نوموړو لیکنو د سلسلې د یوې برخې په توګه به د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره (AREU)  د لاندې عنوانونو په هکله خپلې لیکنې وړاندې کړی:
• د افغانستان د اساسی قانون په اړه یو لړ تبصرې چې د اساسی قوانینو په هکله د نړۍ د نامتو کارپوه ډاکتر هاشم کمالی له خوا لیکل شوی دی.
• د ټاکنو د اختلافونو د حل وضعیت، په ۲۰۱۰ کال کې د ټاکنو په ځانګړې محکمې باندې تمرکز،  په افغانستان کې د امریکایی پوهنتون د اساسی قوانینو پروفیسورې، غزال حارث /حارس؟ لیکنه.
• د قواوو د جلاوالی وضعیت، د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس مرستیال او کمیشنر فرید حمیدی لیکنه.x