د افغانستان د حکومت لپاره يولارښود

د افغانستان د حکومت لپاره يولارښود

په افغانستان کې د حکومت لپاره د يو لارښود رامنځته کول د افغانستان دڅيړنې او ارزونې د ادارې او نړيوال بانک يوه ګډه پروژه وه. لارښود د ۱۳۸۱ او ۱۳۸۲کلونو تر منځ په شپږو ولايتونو کې د ترسره شوو موضوعي څيړنو د پايلو پر بنسټ برابر شوی دی.

نوموړی لارښود درې موخې لري: لومړی) لارښود هڅه كوي څو په افغانستان کې د اداري او سياسي ډګر نوو څيرو ته د حکومت دجوړښتونو او بهيرونو په اړه بنسټيزې لارښوونې وړاندې کړي؛ دوهم) لارښود سمون غوښتونكو ته د شته اداري جوړښتونو سره د كاردڅرنګوالي په اړه د ځينو معلوماتو د برابرولونيت لري؛ دريم) لارښود هڅه كوي دهغو پام وړ خلکو ستاينه وکړي چا چې نوموړی سيسټم يې تر دې دمه فعال ساتلى او څوک چې اوس په کې سمون رامنځته کوي.

د نوموړو موخو په تعقيب، لارښود هڅه كوي د افغان دولت تدريجې وده، اوسنی سياسي وضعيت او د حکومت اداري او سازماني برخې توضيح کړي څو ددولتي سکټور بنسټيزې پياوړتياوې بيان كړي. لارښود دعوايدو راغونډولو، د بوديجې برابرولو او پليکولو او د حساب ورکولو او تفتيش په ګډون ځينواساسي مالي دندو لپاره قانوني اصول او سازماني مکلفيتونه رامنځته کوي. او همدا راز په ولايتونو کې سازماني جوړښتونه، هغه لارې چارې چې له مخې يې د کارکوونکو د ګمارلو په هكله پريكړې كيږي ، او د معاش او رتبې جوړښت توضيح کوي. په ځانګړي ډول،لارښود د پوهنې او روغتيا په سکټورونو کې د خدمتونو د رسولو د تياريو څارنه کوي.x