د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي

د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي

“د  افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي د لوړو هیلو یوسند دی کوم چې د افغاستان دراتلونكې په اړه د خپل د لر ليد دپلي کولو درک په وړاندې د ګڼ شمير ننګونو شتون تائيدوي . اوس نو باید اجنډا ته داسې بدلون ورکړل شي چې لرلید ته پر رسېدو توجه وکړي…”
په ۱۳۸۷ کال کې د افغانستان حکومت خپل د بې وزلۍ د راټيټولو لرليد يې د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ په بڼه خپور کړ، چې د نړيوالو مرستندويانو له خوا يې د پلي کولو لپاره د ۲۰ ميليارده امريکايي ډالرو څخه د زياتو مرستو ژمنې راجلب کړې. د افغانستان د حکومت له خوا دهمغږۍ سره بيا هم د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ پراختيا تر ډیره ځايه د نړيوالو مرستندويانو د موخواوضرب الاجل د پوره كولو په وړاندې انډوله  نه  وه،چې داتر يو ځايه په نړيواله کچه د بې وزلۍ د راټيټولو د ستراتيژۍ د منل شوي سندپه توګه ددې پر وړتيا د باور له كبله ؤ.
د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ پياوړتياوې  تائيدوي، د شننې له لارې د هغې پر مهموذاتي نيمګړتياوو توجه کوي. دافغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي يو داسې کاري چوکاټ وړاندې کوي چې د بېوزلۍ پر لاملونو دتوجه د ماتې، د پام وړ پايلو لپاره د تفصيلي او تر تيب شوې پلان جوړونې دنشتوالي، او د سياسي او ټولنيزو ملاحظاتو په پرتله پرتخنيکي فکټورونو د ټينګار له امله نه د بې وزلو په ګټه او نه هم ستراتيژيک دى. د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې يوه څيړونکې ډله په يوې ځانګړې بحث پاڼه کې نوموړي مسايل په تفصيل سره ارزوي او د ستراتيژۍ د پلي کولو، څارنې او ارزونې د بهيرونو پر مهال پرې د بريالي کيدو ممكنه څرنګوالی راسپړي.
د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ د رامنځته کولو نورې شننې هم د پاليسي د بهير د څيړنې د پروژې له لارې دلاسرسۍ وړ دي.x