د شواهدو پر بنسټ: د ۱۳۸۹ کال کابل کنفرانس لپاره پالیسی پاڼې

د شواهدو پر بنسټ: د ۱۳۸۹ کال کابل کنفرانس لپاره پالیسی پاڼې

“که چیرې نړیواله ټولنه په هغه کچه چې خبرې کوی، غوږ ونیسی او د افغانانانو اړتیاوو او لومړیتوبونو ته په سم ډول ځواب ورکړی نو  له وړاندې نه موجودې د هیلوغوټۍ به وغوړیږی.”
کله چې افغان او نړیوالو مشرانو، د ۱۳۸۹ کال د لندن کنفرانس څخه وروسته په کابل کې سره ولیدل هغوى داسې ستراتیژیو ته د ژمنتیا هڅه وکړهچې د افغانستان خلک دیوې روښانه او ډاډمنې راتلونکې پهلور وهڅوی.
د نوموړو پالیسی پاڼوموخه دحکومتدارۍ، عدالتاو پراختیا اړونده موضوعاتوپه برخه کې د پرمختګد څرنګوالی پهاړه بحثونو ته د لارې هوارول دی. دغه پالیسی پاڼې د افغانستان د څیړنې او ارزونې دادارېد وروستۍ او روانې څیړنې پر بنسټ،دیادونهوړاندې کوی.x