د طبیعي زېرمو د سرچنیو د مدیریت په اړینو برخو کې د څېړنې درې اړخیزه هڅه

د طبیعي زېرمو د سرچنیو د مدیریت په اړینو برخو کې د څېړنې درې اړخیزه هڅه

د دغه څېړنې ټولیزه موخه، د کلیوالي ټولنو د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا په ګړندي کېدو او د بیوزلي کچې په راټیټېدو سره، د ثبات له ټینګښت او د کلیوالي وګړو د پانګې کچې له زیاتېدو سره مرسته ده. همدارنګه د افغانستان دولت، تمویلوونکو سازمانونو او کارپوهانو ته د طبیعي زیرمو د بهبود په دریو برخو کې: د کوکنارو د کنټرول پر بنسټ د ستراتیژیو، د اوبو تر ځمکې لاندې سرچینو د مدیریت او د اصلي اوسیدونکو او کوچیانو ترمنځ له شخړو څخه د مخنیوي په برخه کې د پالیسیو ابزارو وړاندې کول، د دغه پروژې له نورو موخو څخه دي.

دغه درې برخی، د افغانستان د کرنې، کلیوالي پرمختیا او د طبیعي سرچینو هغه ځانګړنې دي، چې کولی شي افغان دولت د ((انتقال لسیزې)) په درشل کې له ننګونو سره مخ کړي. همدارنګه دغه برخې د ودې او تغییر په چوکاټ کې، د هغو پیچلیو مسایلو منعکسوونکي دي، چې ملي پالیسي جوړوونکي ورسره مخامخ دي. په دغه څېړنه کې، کارول شوي لیدلوري، کلیوالي معیشت، د اوبو د زیرمو مدیریت، له نشه یي توکو سره مبارزه او د ټولنیزو ډلو ترمنځ د اقتصادي او ټولنیزو شخړو هوارول دی.x