د ماشومانو کار

د ماشومانو کار

“بېوزله کورنۍ د کار او د ښوونځی ترمنځ د انتخاب د ارزونې پرمهال  د ګټې او زیان یوه پیچلې شننه تر سره کوی.ځانګړی ماشومان ښایی داوړه پر مخ یوسی، خو د دواړو بیلابیلو کړنو د سیالو لومړیتوبونو انډولتیا  خورا ستونزمن کار دی…”
د ماشومانو د کار په هکله د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې پروژې هغه عوامل وازمویل چې په بې وزله افغان کورنیو کې د ماشومانو د کار پرشتون، څرنګوالی او د ترسره کولو پر لاملونو یې اغیز کوی. د نوموړې پروژې موندنې په  بدخشان، کابل او هرات ولایتونو کې د۱۳۸۶ او ۱۳۸۷ کلونو موضوعی څیړنو پر بنسټ برابرې شوی دی.
نوموړې څیړنه څرګندوی، څرنګه چې بیوزلی ډیر ځلې د ماشومانو د کار له یواځینیوهڅوونکولاملونو څخه انګیرل کیږی خوهیڅکله هم هغه د ماشومانو د کار موجودشالیدنه دی. یو شمیر لاملونو لکه د ټولنیز ملاتړ د شبکو ځواک او د ځایی ټولنو په نورمونو کې پوهنې ته نسبی ارزښت ورکول او همدا راز د هرې کورنۍ ځانګړتیاوو ته په پام سره د ماشومانو د کار په اړه پریکړې اکثراً د ځانګړو شرایطو درلودونکې دی.هغوکورنیو چې په منظم ډول هڅه کړې څو دماشومانو د کار اړتیا د زده کړې د منل شوو اوږد مهالو ګټو په وړاندې انډولې کړی اوماشومان یې کار ته ګمارلی،د ماشومانو کار  ورته یو لړ مثبتې او منفی اقتصادی او روانی اغیزې لرلې دی. پایلو همدا راز دماشومانو د کار د تجربو تر منځ د توپیر کچه هم په ډاګه کړه.x