د ملي پيوستون پروګرام (NSP) ۱۳۸۴-۱۳۸۳

د ملي پيوستون پروګرام (NSP) ۱۳۸۴-۱۳۸۳

“دا چې مرکزي حکومت د افغانستان په تاريخ کې د لومړي ځل لپاره ځايي ټولنې په بيا رغونه او پراختياکې د ګډون لپاره ښکيلې کړي دي، په حقيقت کې د واکمنولو يو تجربه ده. دا نه يواځې له پورته څخه د ډيموکراسۍ د پيژندلو بهير څرګندوي بلکې ښايي له ښکته څخه هم د ډيموکراسۍ راڅرګنديدل وهڅوي.”
د ۱۳۸۴-۱۳۸۳ په اوږدو کې د افغانستاند څيړنې او ارزونې ادارې د افغان حکومت د ملي پيوستون په پروګرام خپله لومړنۍڅيړنه ترسره کړه، (NSP) په کليوالي کچه د حکومتدارۍ او پراختيا نوښت دی چې په ډيموکراټيک ډول دټولنې له خوا ټاکل شوو پريکړه کوونکو ډلو باندې تمرکز کوي.

د افغانستان په کليوالي سيمو کې د واک او جنسيت(جندر) پراړيکو د افغانستان د ملي پيوستون د پروګرام د اغيزې دبياكتنې لپاره، د بهرنيوپلي کوونکو ملګرو سره مرکې او په سيمه كې څيړنيز عملي کارونه په ګډډول کارول شوي دي. څيړنې وښودله چې دوديزو نورمونو ته د ننګونې سره سره د ملي پيوستون پروګرام دګڼو ټولنو لهخوا په ډيرې مينې سره منل شوئ دى او دا وړتيالري چې په ځايي کچه په ډيموکراټيکو بهيرونو کې د مالکيت يوه پياوړي احساس ته ودهورکړي. خو اوږدمهاله ثبات او همد راز د ملي پيوستون د پروګرام په بهيرونو کې د ښځود ګډون اړتيا ته په پام سره دغه ګټې کمزورې وګڼل شوې.
د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې له هغه راهيسې د نورو څيړنيزو پروژو د منشورله لارېيې د ملي پيوستون پروګرام تر مطالعې لاندې نيولی دی.x