د ملی پیوستون پروګرام (NSP) ۱۳۸۴-۱۳۸۳

د ملی پیوستون پروګرام (NSP) ۱۳۸۴-۱۳۸۳

“دا چې مرکزی حکومت د افغانستان په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره ځایی ټولنې په بیا رغونه او پراختیاکې د ګډون لپاره ښکیلې کړی دی، په حقیقت کې د واکمنولو یو تجربه ده. دا نه یواځې له پورته څخه د ډیموکراسۍ د پیژندلو بهیر څرګندوی بلکې ښایی له ښکته څخه هم د ډیموکراسۍ راڅرګندیدل وهڅوی.”
د ۱۳۸۴-۱۳۸۳ په اوږدو کې د افغانستاند څیړنې او ارزونې ادارې د افغان حکومت د ملی پیوستون په پروګرام خپله لومړنۍڅیړنه ترسره کړه، (NSP) په کلیوالی کچه د حکومتدارۍ او پراختیا نوښت دی چې په ډیموکراټیک ډول دټولنې له خوا ټاکل شوو پریکړه کوونکو ډلو باندې تمرکز کوی.

د افغانستان په کلیوالی سیمو کې د واک او جنسیت(جندر) پراړیکو د افغانستان د ملی پیوستون د پروګرام د اغیزې دبیاکتنې لپاره، د بهرنیوپلی کوونکو ملګرو سره مرکې او په سیمه کې څیړنیز عملی کارونه په ګډډول کارول شوی دی. څیړنې وښودله چې دودیزو نورمونو ته د ننګونې سره سره د ملی پیوستون پروګرام دګڼو ټولنو لهخوا په ډیرې مینې سره منل شوئ دى او دا وړتیالری چې په ځایی کچه په ډیموکراټیکو بهیرونو کې د مالکیت یوه پیاوړی احساس ته ودهورکړی. خو اوږدمهاله ثبات او همد راز د ملی پیوستون د پروګرام په بهیرونو کې د ښځود ګډون اړتیا ته په پام سره دغه ګټې کمزورې وګڼل شوې.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې له هغه راهیسې د نورو څیړنیزو پروژو د منشورله لارېیې د ملی پیوستون پروګرام تر مطالعې لاندې نیولی دی.x