د پاليسۍ بهير

د پاليسۍ بهير

” داسې ښکاري چې د افغان اتباعو لپاره جوړه شوي رسمي پاليسي به د افغانانويو ګډ  هركلى له ځانه سره ولري. ځکه چې  دا د دولت د کړنوڅخه –  چې عموما ًد دا شان پاليسي ګانو دوعدو په ترسره کولوکې پاتې راځي – د خلکو د مستقيو تجربو څخه څرګند توپير لري.”
د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د پاليسۍ د بهير څيړنه په تيره لسيزه کې د هيواد د ځينو مهمو پلانونو، ستراتيژيو او قوانينو دودې څرنګوالي راسپړي. ” په افغانستان کې پاليسي جوړونه اودولت جوړونه” هغه وروستى راپور دى چې د هغو موضوعي څيړنو پر بنسټ برابر شوی چې په ملي کچه د پاليسي جوړولو د بهيرونوپه بيلابيلو اړخونو متمركزې دي:
د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي (ANDS)، د پاليسيو د هغو هر اړخيزو جوړښتونو کمزورتياوې څرګندوي چې هڅه کوي د ټولو لپاره هر څه وي؛ دکليوالي پراختيا کړنلارې او د حکومت د وزارتونو تر منځ  بيلابيلې تجربې، له بسپنه ورکوونکو سره  د شرایطو د بحثونوپر مهال د حکومت دمشرتابه اهميت وړاندې کوي؛ د پوهنې د ملي ستراتيژيک پلان وده، دخبرو اترو د بهير په توګه د پاليسي جوړولو ونډه او د فني سلاکارانو له کارولو سره د ظرفيت جوړونې د انډولولو ننګونه څرګندوي؛ د لوړپوړو سيمه ايزوګمارنو د معياري کولو هڅې، د شته غير رسمي اصولو په واسطه د پاليسي د رسمي جوړښتونو د تحميلولو د هڅو د مخنيوي څرنګوالی څرګندوي؛ او دشعيه ګانو د شخصيه احوالو د بحث پارونكې قانون د جوړولو يوه شننه، د افغانستان د څرګنديدونکې مقننه قوې پر اغيزمنتياوو او له مدني ټولنې سره يې د اړيکو په اړه معلومات ورکوي.
يو جلا رپوټ د افغان حکومت له خوا دجنسيت د منل شوو نظريو دپليکولو پر هڅو تمرکز کوي – د ښځينه او نارينه دواړو لپاره د پلانشوو کړنو پايله ارزوي – چې تر اوسه له کم بري سره مخ شوې ده.
له نوموړې څيړنې څخه تر لاسه شوې شواهد د ګڼو فعالانو انځور وړاندې کوي چې سيالې او ځينېوختونه متناقضې اجنداګانې هڅوي چې ډيرځلي د شته حتمي موضوع ګانو د خورامحدود تجربوي پوهې پر بنسټ ولاړې دي. پراخې پايلې د نړيوالو بسپنه ورکوونکو، افغان حکومتاو د خلکو تر منځ د يوه ستر او ډير حساسيدلوګدسمدستي اړتيا څرګندونه کوي. په ځانګړيډول،دا ډیر ارزښت لري چې راتلونکې پاليسي په ځايي کچه دموجودو ادارو سره دښکيلتيا په اړه زياته هڅه وکړي او د افغانانو نظريو او لومړيتوبونو ګډون ته زيات فرصت برابر کړي.

 x