د ځمکي حقوق او اړيکې

د ځمکي حقوق او اړيکې

“د ځمکې ملکيت دکرنې پر سکټور د پام وړ اغيزه لري ، کوم چې په خپل وار به دنږدې راتلونکې لپاره د کليوالي پراختيا لپاره د بنسټ ډبره وګڼل شي.”
د ځمکې د اړیکو په اړه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې کار د۱۳۸۳-۱۳۸۲ کلونو د ځمکې د کليوالي شخړې په اړه يوه څيړنه، او د ځمکې د شخړو د حل لپاره د افغانستان د حکومت د وړتيا د ارزولو يوه جلا څيړنه په ځان كې رانغاړي چې په ۱۳۸۸ کالکې بشپړه شوه.
د ځمکې او استوګنځي ملکيت پهافغانستان کې د وګړو او ټولنيز پايښت لپاره مهمې تګلارې رامنځته کوي. خو  د نفوسو د زياتوالي او د اقتصادي نفوذ لرونكو لهخوا د ځمکو غصبولو په شان لاملونه  له وړاندې نه د موجودو ترينګلتياوو سره په ګډه، اوس په هيواد کې د ځمکو څخه د ګټه اخيستلو يو شمير شخړې رامنځته کوي. دغه شخړې د داسې قانون له لارې چې د ځمکې د ملکيت او لاسرسۍ دموجودوميکانيزمونو په بشپړ انعکاس ورکولو كې ډير ځلي بريالی نه دى لا ډيريږي. ددولتي او ټولنيزملكيت ځمکو تر منځ د قانوني توپير نشتوالي د شپنو او کروندګرو تر مينځ د قومي اړيكو پر بنسټ او يا هم كله نا كله دتاوتريخوالو څخه ډكو شخړو لپاره لاره هواره كړې ده – کوم چېزياتره يې د ۱۹ مې پيړۍ له ورستيو موجود دي.  د څيړنيزو شواهدو په رڼا کې، دحکومت لپاره دا ډيره مهمه ده چې د شرايطو سره سم شخړو تهد رسيده ګۍ لپاره د مرکز او ټولنې په کچه  د يولړډيرو انعطاف منونکو او دقيقو ميکانيزمونو سره په ګډه ددا ډول شخړود لاملونو پوهې ته په ښه توګه پراختيا وركړي.x