د ځمکې مدیریت د ارزونې چوکاټ

د ځمکې مدیریت د ارزونې چوکاټ

د ځمکې مدیریت د ارزونې چوکاټ ((LGAF، چې له FAO, IFAD, IFPRI ، د ملګرو ملتونو د بشر مېشتولو دفتر (UN Habitat)، د افریقايي ټولنې او نورو دوه اړخیزو همکارانو سره په ګډه همکارۍ، د نړیوال بانک له خوا پراختیا موندلی، د هېواد په کچه د ځمکې مدیریت د وضعیت د څېړلو او ارزولو په موخه هغه تشخیصي وسیلې دي، چې له هغو مشارکتي پروسو څخه کار اخلي، چې د بهرنيو په پرتله، له موجودو شواهدو او سیمه ییز تخصص څخه، یو سیستماتیکه طرح وړاندې کوي.
دلته د هېواد د ځمکې مدیریت نهه ټولیزې کلیدي څانګې دي، چې د ځمکې مدیریت د ارزونې چوکاټ (LGAF ) پرې تمرکز لري. دغه څانګې تر ډېره په دودیزه بڼه له یو بل سره نه بېلېدونکې تعامل لري. LGAF هوډ لري، چې دا ټول تر یو چوکاټ لاندې راولي. دغه څانګې عبارت دي له: (۱) د ځمکې حقوقو پېژندنه (۲) د ځنګلونو او عامه ځمکو حقوق او له کلیوالي ځمکو څخه د کار اخیستنې مقررات (۳) د ښاري ځمکو کارول، پلانول او پراختیا (۴ ) د عامه ځمکو مدیریت (۵) پانګه والو ته د ځمکو د لویو قطعو انتقال (۶) د ځمکې د معلوماتو ټولیزه وړاندې کول: ثبت او کادستر (۷) د ځمکې ارزونې او مالیات (۸) د اختلافاتو حل او (۹) رسمي او اداري لارې چارې او تګلارې. د دغو نهو تمرکز شویو څانګو لپاره، د نړیوالو تجربو پر بنسټ، د ځمکې د ادارې یو لر شاخصونه غوره شوي دي، چې هر یو یې په بېلابېلو اړخونو وېشل کېږي. د هرې څانګې د وضعیت د ښودلو په موخه، د نړیوالو تجربو پر بنسټ، یو شمېر تشریحي کوډونه (د ښې کړنې لپاره =  A او کمزورو لپاره D = ) ورکړل شوي دي.
په نهمه برخه کې به د دغو نهو څانګو پر بنسټ، د څېړنې موندنې وړاندې شي او په افغانستان کې د ځمکې مدیریت د مسلکي کارپوهانو د اجماع له مخې به نومرې ورکړل شي. په داسې حال کې، چې نهمه برخه د پورتنیو یاد شویو موضوعاتو او څانګو ارزونه وړاندې کوي، خو راتلونکې برخه یې بیا بیا د څېړنې وړاندیز او سپارښتنې په بر کې ونیسي.x