د کلیوالی معیشتونو څارنه

د کلیوالی معیشتونو څارنه

“زیاتره بې وزله کورنۍ خپله ډیره غله دانه له بازارونو یا نورو سرچینو څخه تر لاسه کوی او د کرهڼې پر ځاى یې د عایدد ترلاسه کولو مهمه سرچین  ه غیر کرهنیز کار دی.”
په کلیوالی کچه د معیشت د څارنې په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې دادارې پروژې ۱۸ میاشتې ونیولې تر څود هغو انسانی، ټولنیزو، مالی او طبیعی فکټورونو یو پراخ انځور وکاږی چې په افغانستان کې د کلیوالی کارګرو د ژوندانه ملاتړ کوی. پروژه په ۱۳۸۱ کال کې پیل، او د ۷ مرستندویه ادارو په مرسته یې د ۷ولایتونو په کچه په ۲۱ کلیو کې له ۳۹۰ کورنیو سروې ترسره کړه. همداراز د شواهدو نوموړې ټولګې د افغانستان د معیشت oد تګ کرښو په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې روانې څیړنې ته یې لاره هواره کړه.
دغه څیړنه د هغې نوېانګیرنېپه وړاندې چې ګواکې زیاتره افغانان د عاید د بنسټیزېسرچینې په توګه پرکرهڼې تکیه کوی سترې ننګونې رابر سیره کوی. دغې څیړنې غیرکرهنیز کار د دواړو بډایهاو بې وزله کورنیو د عاید مهمه سرچینه وګڼله،او د معیشت داډول توپیرونه یې د استثنا پر ځای یو نورم یا اصل وګڼلو. دغو او نورو موندونو د افغانانو دکلیوالی ژوند پههکله عملی پوهه کې یوې مهمې تشې ته د پای ټکی کیښود او د راتلونکوپراختیایی پروګرامونو د جوړولو او څارنې لپاره یې مهم بنسټ برابر کړ.x