راهنمای پیرامون دولت در افغانستان

راهنمای پیرامون دولت در افغانستان

تهیه و ارائه راهنما پیرامون دولت در افغانستان پروژه مشترک بین واحد تحقیق وارزیابی افغانستان و بانک جهانی بود. این راهنما دریافت از نتایج مطالعات تحقیقی شش ولایت در جریان سال های 1381-1382 میباشد.

راهنما دارای اهداف سه گانه ذیل است:
(i) اولتر و مهمتر از همه این راهنما سعی میورزد تا آنهای که تازه به صحنه اداری و سیاسی افغانسنان قدم می گذارند با ساختار و تعاملات دولتی کشور آشنا شوند.

(ii) این مجموعه در نظر دارد تا اصلاح طلبان را آگاهی بخشد که چگونه با اساسات یا آنچه که از نهاد ها باقی مانده کار شود.

(iii) این گذارش می کوشد از اشخاص محترمی که توانسته اند چرخش سیستم موجود را فعال نگهداشته واز آنهای هم که اکنون در پی اصلاح و بهبود بیشتر می باشند قدردانی کرده و احترام بگذارند.

در بسرسانیدن اهداف متذکره این رهنما می کوشد تا جهات و قابلیت های مهم بخش عامه را که از توضیح تکامل دولت افغانی، محتوای موجود سیاسی و ترکیب اداری و تشکیلاتی دولت میباشد، انعکاس بخشیده و اساسات قانونی و مسؤلیت های تشکیلاتی کار های کلیدی مالی اعم از تحصیل عواید ترتیب و تطبیق بودجه و محاسبه و تفتیش را توضیح نماید. همچنان ساختارتشکیلاتی ولایتی، اساسات و امور کارکنان مراحل پرداخت و تادیه، معاشات و سیستم رتبه درجه کارکنان را با تفصیل بیان کرده و به صورت مشخص در تنظیم امور عرضهء خدمات صحی و معارف متمرکز گردد.x