شناخت بازارها در افغانستان

شناخت بازارها در افغانستان

اصرار بر درک سوء،  مبنی بر اینکه منازعات داخلی و دوره اقتدار طالبان خلای بزرگی را در پیشرفت اقتصاد افغانستان به جا گذاشته موجود است.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال های 1383 و 1384 تحقیقاتی را درمورد بازاراجناس ومواد چون: قالین، کشمش، مواد تعمیراتی، مواد نفتی و ادویه جات انجام داد.  با انجام  این مطالعات موضوعی کوشش دقیق تر جهت درک تجربه تجارت در افغانستان اعم از واردات و صادرات به عمل آمد و عوامل عمده و مهم در تعین مسیر تجارت، تاجران و تولیدات و نقش دولت در این خصوص مورد بحث قرار گرفت.
تحقیق بیانگر موجودیت بازار های پررونق، تقاضا برای تولیدات و حضور خریداران و فروشندگان بود هر چند که حد مفاد بدست آمده از فروش تولیدات اکثرا اندک بوده و چنین به نظر میرسید که بازار در سیطره گروه و یا افراد قدرت مند چند درآمده است.
مقررات و دستورالعمل های نا همسان، فساد و ظرفیت پایین در برخی از دستگاه های تنظیم کننده موانع اساسی را در راه رشد بازار ایجاد کرده، با آنکه کشوردارای توان ناشی بر عملکرد منحیث چرخ مرکزی را برای رشد اقتصاد منطقه دارد. داد و ستد ها با آنسوی مرز مکررا به علت موجودیت کاغذ پرانی ها و بروکراسی به تعویق انداخته شده اند.x