صحت

صحت

وزارت صحت عامه اقدامات و تصامیم جسورانه ای برای برگزیدن پالیسی های پیش نگر ابتکاری قابل قبول جهت مرفوع نمودن ضرورت ها در آینده و جا گزین کشاکش های بعد از جنگ  روی دست گرفته و حد اکثر تلاش و  پا فشاری را درتطبیق آنها و برای بدست آوردن اهداف اش دارد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان سیستم انکشافی حمایت صحت افغانستان و مسایل مربوط به سوء استفاده دواها را تحقیق نموده است.
در عوافب بلا فاصله سقوط طالبان سیستم حمایت صحت کشور در حالت به هم  ریخته و بی نظم قرار داشت. عدم داشتن زیربنا و کارمندان تربیه شده توام با کمی  ظرفیت دولتی و موجودیت هم آهنگی غیر متجانس و نابرابر دست اندرکاران در چنین وضعیتی آمیحته به هم بودند.

درختم سال 1385این  وضعیت  به یک پیشرفت دومدار اگر چه غیر مصون برگشت نمود. وزارت پر تحرک صحت عامه با به کار برد سیسم قراردادی قادر به احرای خط مشی های قاطع و مبرهن و ارائه کردن اصلاحات به پیمانه وسیع در سکتور حمایت صحت گردید. هر چند افغانستان مواجه و متحمل  با یک سلسله چالش ها در زمینه صحت عامه باقی میماند.  اعتیاد به مواد مخدر، همراه با سوء استفاده دوا ها برای علاج امراض روانی و تسکین درد منحیث مشکلات جدی فرا راه این وزارت باقی اند.x