طرف های ذینفع و ترسیم نمودار کامل پالیسی- افغانستان

طرف های ذینفع و ترسیم نمودار کامل پالیسی- افغانستان

موسسۀ استفاده از اهرم زراعت برای تغذیه در جنوب آسیا (LANSA) و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان(AREU) به ترسیم نمودار کامل فعالیت ها و شیوه های افراد و نهاد های ذیدخل و پالیسی ها در هر دو بخش زراعت و تغذیه می پردازند. زیرا، نگرانی هایی در مورد نرخ بالا و استثنایی رشد اطفال زیر پنج سال در این کشور وجود دارد( این رقم در سطح ملی به ۶۰ درصد می رسد. البته، بر اساس اطلاعات برنامۀ بررسی ملی تغذیه رقم مذکور به ۴۰ درصد کاهش یافته است).
هدف از این کار ترکیب ارزیابی ها از محیط توان بخش در ارتباط به موارد زیر است:
الف) نمودار کامل برنامه ها و پالیسی های اصلی زراعتی/غذایی ترسیم شود؛
ب) ترسیم نمودار و مصاحبه های عمیق به منظور تشخیص طرف های اصلی ذینفع در عرصۀ پالیسی های موجود زراعتی، تغذیه و صحبت اجرا شده  و راه های به دست آوردن یافته های تحقیقی سریعتر درک گردد.
طرف های ذینفع برای موفقیت برنامۀ تحقیقی مهم اند. ترسیم نمودار کامل فعالیت های طرف های ذینفع در بنگلادیش، هند و پاکستان به تشخیص سازمان ها و افراد بسیار با نفوذ و یا حامی رسیدگی به مسالۀ تغذیه در بخش زراعت کمک کرد.
اهداف مصاحبه با طرف های ذیدخل
از آن جایی که بخش های مختلف تحقیق موسسات LANSA وAREU متکی به معلومات و نظرات طرف های ذیدخل است، ما به دنبال سازماندهی مصاحبه های مقدماتی به منظور دست یافتن اهداف سازمانی خود هستیم. اهداف ما عبارت اند از:
الف)تحقیق:
به دست آوردن دانش و برداشت های طرف های ذیدخل در مورد اقتصاد سیاسی زراعت و تغذیه(زمینۀ سیاسی، پویایی ها، روندها و فرصت ها برای ملاحظات تغذیه ای به خاطر تاثیرگذاری بالای عملکرد و پالیسی های نظام زراعتی و زراعتی غذایی به معنای وسیعتر آن)؛
ب) بهره گیری عملی از تحقیق:
فهم منابع معلوماتی طرف های ذیدخل، و ترجیحات ارتباطی و رفتاری در ارتباط به نحوۀ استفاده و مدنظر گرفتن شواهد؛
پ) نظارت و ارزیابی:
سهم گیری در ایجاد بستر معلوماتی و فکری برای روند جاری آموزش و نظارت و ارزیابی خود. یافته های تحقیق  تصویر مختصری از برداشت های طرف های ذیدخل در پنج سال اولیه به دست می دهد؛ در آینده ارزیابی این تغییر برداشت های آنان(و همچنان چگونگی آن) اهمیت خواهد داشت؛
ت)تقویت ظرفیت:
دریافت این موضوع که اگر طرف های ذیدخل تمایلی به توسعۀ مهارت های کلیدی خود دارند(همان طور که ظرفیت طرف های ذیدخل در دسترسی و استفاده از تحقیق بالای توانایی های شان جهت تلفیق و جذب یافته های تحقیقی متعلق به LANSA تاثیر خواهد گذاشت، ما نیز فرصت های به دست آمده برای مصاحبه با طرف های ذیدخل دست به تشخیص نیازمندی ها زده و با آنها برای رفع نیازهای متذکره همکاری خواهیم کرد).x