فرصت های حکومتداری دموکراتیک در شهر های افغانستان

فرصت های حکومتداری دموکراتیک در شهر های افغانستان

 “ثروت جدید شهری باعث ایجاد پالیسی های توزیعی به نفع مردم آسیب پذیر میشود. کمبودی های دموکراتیک در حکومتداری شهری باعث محدودیت در پالیسی های توزیعی میشود و بالای مشروعیت و رشد متعادل شهر های افغانستان اثرگذار میباشد.”
این مطالعه هدفمند است تا بحث پالیسی را به حکومتداری دموکراتیک و مشروعیت دولت در شهر های افغانستان با ارائه پیشنهادات مبنی بر تجربیات وارد کند. شهر های افغانستان رو به توسعه بی سابقه در تاریخ کشور اند. اندازه توسعه و رشد شهر ها چهار فیصد در سال تخمین گردیده اند. هرچند، باشندگان شهری بیشتر در معرض حکومت استبدادی قرار دارند که در آن مقامات بارسوخ و زورمندان حسابده نیستند. باوجود اینکه طبق ماده 141 قانون اساسی شاروال ها باید انتخابی باشند، ولی انتصابی میباشند. این پروژه روابط نهاد های دولتی و باشندگان شهر ها را در مورد استفاده از اراضی، پلان شهری و انکشاف اقتصادی محلی دریافت مینماید. بعد از مرحله آزمایشی در شهر چاریکار، این تحقیق در جلال آباد، پلخمری، شبرغان و هرات ادامه خواهد داشت.x