قرضه های غیر رسمی وسیستم قرضه های کوچک

قرضه های غیر رسمی وسیستم قرضه های کوچک

تقابل یا یکجا کردن قرضه های رسمی با غیر رسمی یک پیش فرضی  را برای انتخاب یکی از این دو نوع ابراز می نماید با آنکه دلایل بیشماری وجود دارد که مطمینا می توان اینرا دور از واقعیت پنداشت.

بین سالهای 1385-1389 واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دو پروژه تحقیقی را  که نقش سیستم قرضه های کوچک و غیررسمی در محلات روستای افغانستان  بررسی مینمود به پژوهش گرفت.

شواهد نشان میدهند که تلاش های ابتدایی جهت توسعه برنامه های قرضه های کوچک معلومات درستی را در برداشت و درک  ازمفهوم قرضه های کوچک برای مردم ارائه نکرده. از طرف دیگر مطالعات موضوعی متعدد بیانگر آن بود که اکثریت خانواده ها به نخوی از انحا وابسته به ساختار قرضه های غیر رسمی بودند که اکثرا وابستگی نزدیک به پیشتیبانان شبکه های اجتماعی و انکشافی داشتنند. از خلال یافته های تحقیقات بر میاید که همچو تبادلات با حد اعظم انعطاف پذیری، و فراهمی قرضه ها که عاری از سوداند،  به آسانی و پیمانه وسیع  جهت تمویل مصارف عروسی و مواد مصرفی  و کمتر منحیث ذریعه و مجرا برای سرمایه گذاری به کار برده شده اند.

بنابراین طرح برنامه های قرضه های کوچک ضرورت دارد تا جایگاه خود را با درک و قدردانی این که چگونه این نوع برنامه ها تاثیر متقابل یا توان  رقابت  را با سیستم موجوده قرضه ها دارد اختیار نماید. که این مستلزم  یک انتقال از توجه سطحی فراهمی و بدست آوردن قرضه به طرفداری و مساعدت برنامه های هدفمند که تاکید بیشتر بر دوام و بقای اقتصاد مشتریان داشته باشد دارد.x