قضایای مطالعاتی قواعد جنسیتی، عاملیت و خلاقیت در سیستم های معیشتی گندم محور

قضایای مطالعاتی قواعد جنسیتی، عاملیت و خلاقیت در سیستم های معیشتی گندم محور

در چارچوب پروگرام « درک جنسیت در سیستم های معیشتی گندم محور برای افزایش تاثیرات تحقیقات برای توسعه در ارتباط تولید گندم در افغانستان، پاکستان و اتوپیا» که از سوی وزارت همکاری های اقتصادی آلمان تمویل می گردد، مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم(CIMMYT ) و برنامۀ پژوهشی گروه مشورتی در مورد تحقیقات بین المللی زراعتی(CGIAR ) در ارتباط به گندم( CRP) به دنبال اجرای تحقیقاتی به هدف مشارکت در کاهش فقر در مناطق روستایی و بهبود تامین غذایی از طریق هدف گیری و تاثیرگذاری بالای تحقیقات مربوط به تولید گندم و فعالیت های انکشافی جهت تقویت گروه های محروم، به خصوص زنان، مردان و جوانان در نظام های معیشتی گندم محور است، و می کوشد که گروه های نامبرده توانایی تشخیص و تامین منابع کافی غذایی را به دست آورند. این پروژه متشکل از سه بخش به هم پیوسته و همچنان یک سلسله فعالیت های مرتبط با نهاد های ذینفع و دخیل در پروژه و  بهره گیری عملی تحقیق (research uptake) است.
۱- مطالعات مقدماتی:
تحلیل وضعیت در ارتباط به چشم انداز های جنسیتی و برابری اجتماعی در چارچوب تحقیق برای توسعه در ارتباط به تولید گندم باید در کشور های افغانستان و اتوپیا صورت بگیرد. این مطالعات شامل مرور کارهای اکادمیک و تحقیقات انتشار نیافته، مرور محیط سیاستگذاری با نگاه جنسیتی و نگاه زراعتی و تحلیل نهاد های ذینفع دخیل است.
۲- قضایای مطالعاتی:
تحقیقات کیفی در سطح قریه برای ارزیابی چگونگی تاثیرگذاری قواعد جنسیتی، عاملیت و ظرفیت خلاقیت زنان ومردان روی تقویت و یا جلوگیری از دستیابی به نتایج دلخواه انکشافی در سیستم های معیشتی گندم محور، صورت می گیرد. قضایای مطالعاتی در دو ولایت افغانستان انجام میابد.
۳- مطالعات  مهندسی معکوس (Reverse-engineering )-:
تحلیل موفقانه از ادغام مسائل جنسیتی در تحقیقات برای توسعۀ زراعتی، همراه با «موفقیت» به دست آمده در بخش تغییر دیدگاه ها و رفتارهای محدود کنندۀ جنسیتی که فرصت های بیشتر و بهتری را در اختیار مردان و زنان فقیر و محروم قرار داده می تواند. در اینجا هدف عبارت از درک چگونگی رسیدگی و برخورد با محدودیت های اجتماعی به منظور توسعۀ فرصت ها برای گروه های محروم و فقییر است تا آنها بتوانند در نوآوری ها شرکت کرده و از آن نفع برند که این کار از طریق درک موفقیت رویکرد های تعیین شده برای ادغام اجتماعی گروه های مذکور و نوآوری های تخنیکی در کشاورزی است.
۴- ارتباطات و سهمگیری
ورکشاپ های محلی و ملی همراه با اجتماعات و چهره های موثر  که در بخش های گندم، زراعت، جنسیت و شمولیت اجتماعی کار می کنند، برگزار می گردد تا از این طریق یافته های تحقیق با آنها به اشتراک گذاشته شده، برداشت های شان جمع آوری شده و به این ترتیب به یافته های مذکور اعتبار{اجتماعی} بخشیده شود. همچنان این مجالس اهداف چندگانه ای را تعقیب می کند که نخستین هدف آن تقویت فهم اهمیت و ارتباط مسائل جنیستی با تحقیقات مربوط به نتایج پروژه های انکشافی در سیستم های معیشتی گندم محور است، و دوم، اقدامات مشترکی که در آن تمام نهاد های ذینفع دخیل اند، بر اساس یافته های پژوهشی ای روی دست گرفته شود که اقدامات اجتماعی و تخنیکی به صورت بهترتری در فعالیت های ساحوی مورد استفاده قرار گرفته، و در نهایت تحقیقات عمل محوری انجام شود که کدام برنامه ها و فعالیت ها به چه دلیلی و برای چه کسانی  برابری جنسیتی و تامین معیشتی بهتر و قوی تر گردد.
در این راستا، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دست به کار های زیر خواهد زد:
۱- در روند مطالعات مقدماتی و ارزیابی کننده سهم خواهد گرفت که طی آن به شناسایی نهاد های دینفع دخیل، کمک به ترتیب مصاحبه با طرف های دینفع و شناسایی اسناد و تحقیقات مربوط به این امر پرداخته خواهد شد.
۲- چهار قضیۀ مطالعاتی در سطح قریه را در ساحاتی که به طور مشترک با مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم(CIMMYT )  و دیگر افراد و نهادهای دخیل در تحقیقات برای توسعۀ تولید گندم گزینش شده است، در مورد تعامل میان قواعد جنسیتی، عاملیت و نوآوری بررسی خواهد کرد. این قضایای مطالعاتی بخشی از طرح جهانی و برنامۀ پژوهشی گروه مشورتی در مورد تحقیقات بین المللی زراعتی(CGIAR ) در ارتباط به گندم موسوم( CRP) است که از روش شناسی کیفی مشترک استفاده می کند(برای جزییات بیشتر به بخش نیازمند های ابزاری و کار ساحوی مراجعه شود).
۳- در تحلیل معلومات و نوشتن گزارش مشروح قضیۀ تحت مطالعه در همکاری با پاولا کانتور از مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم(CIMMYT ) سهم خواهد گرفت.
۴- در همکاری مشترک با مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم(CIMMYT )سلسله ای از مجالس ارتباط و تعامل میان افراد و نهادهای ذینفع را راه اندازی و تسهیل خواهد کرد.x