مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک یکی از طولانی ترین پروژه های تحقیقی است که طی چندین سال توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تحت مطالعه بررسی قرار گرفته است. طرح این تحقیق جهت تهیه نمودن تصویر دقیق از نقش  مغلق و پیچیده که منابع طبیعی در سیستم زراعت افغانستان دارند با داشتن هدف معین بهبود بخشیدن معیشت روستایی به طور مداوم و کاهش اعتماد و علاقه دهقانان به تولید تریاک وپیشکش نمودن آن برای سیاست سازان است میباشد. تحقیقات در هشت ولایت با همکاری شرکای مختلف که  در بر گیرنده کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان (DACAAR) و دفتر جرمن آگرواکشن فعلا متعارف با نام (ولت هونگر هیلفه) است انجام یافته.

تحقیق شواهد قوی مبنی بر نا برابری های ساختاری را دریافت نمود که این نابرابری ها دسترسی به منابع طبیعی را برای عده یی زیادی از افغانها محدود میسازد.  در حالی که موقعیت جغرافیایی، قومیت گرایی و پالیسی ها نقش به سزای را درمورد بازی میکنند نهاد های عنعنوی به سطح محلات چون میراب معمولا با تقویت زورمندان و ثروتمندان باعث تشدید مشکلات مخصوصا درمناطقی که منابع قلیل و اندک اند میگردند. این حالت  سوال بس مهمی را درمورد عملی بودن برنامه های نهاد های که اداره منابع را در سطح محلات برای رشد بنیادی به دوش دارند بر می انگیزد. این تحقیق همچنان اشاره برآن دارد پالیسی های که تمرکز بر انکشاف ذریعه میکانیزم بازار دارند بعید است که به نیازمندان که بسیاری آنها از پیش در تلاش و پیکار برای د ست یابی به امرارمعاش و ضروریات اند و یا تعداد زیاد آنها یکه درگیر  درمعاهدات و تعاملات اجاره یی با زمینداران و ثروتمندان مانده اند کمک نماید. دستیابی دهقانان به منابع و بازار، فرصت ها برای بدیل درآمد، نا همسان بودن سطح  محصولات زراعتی همه اینها تصمیم گیری  را جهت کشت و یا عدم کشت تریاک مغلق تر میسازد. معلومات پروژه زراعت، مالداری و آبیاری حاکی از آن است که خانواده های روستایی متمایل بر عدم کشت تریاک مشروط بر موجودیت بدیل های معیشتی اند. ایجاد چنین یک فضای برای مشروعیت منع دایمی تولید تریاک بحرانی به نظر میرسد و شاید هم یکی از چالش های اساسی پالیسی در کشور درسالهای پیشرو باشد.x