مدیریت منابع طبیعی

مدیریت منابع طبیعی

از سال1389 به این طرف واحد تحقیق وارزیابی افغانستان (AREU) اجرای برنامه های مدیریت حوزه دریای پنچ آمو((P-ARBP را در افغانستان تحت مطالعه قرار داده است. این تحقیق در یکی از حوزه های دریایی از پنج حوزه بزرگ افغانستان را در پنچ ولایت شمال شرقی به تحقیق گرفته است. این مطالعه تلاش میورزد تا قانون آب نافذ در سال 1388 وشیوه های تطبیق آنرا در برنامه وسیع بهبود معیشت توسط دولت افغانستان به بررسی گیرد.

این مطالعه اجرای مدل مدیریت حوزه دریایی مذکوررا مطالعه مینماید تا فهمیده شود که این برنامه ها به چه شکل صورت میگیرد و میتواند در سایر حوزه های آبی مورد تطبیق قرار گیرد. این مطالعه شیوه های کاری،مسوولیتها وصلاحیتهای ادارات حکومتی را بررسی نموده هم چنان نقش و مسوولیت وزارتها وادارات ذیربط شان در ولایات و سایر نهادهای دولتی مربوط را در بخش حوزه های اصلی و فرعی را به بحث میگیرد.x