مشارکت زنان در انکشاف

مشارکت زنان در انکشاف

تکمیل

همانطوریکه درک وبرداشت واحدی از مفهوم توانمند سازی وجود ندارد، درباره چگونگی اجرای فرایند توانمند سازی نیز توافق همگانی موجود نیست.

مشارکت زنان درفعالیتهای انکشافی و تاثیر آن بر تحرک و فعالیتهای زنان در افغانستان نام تحقیقی است که موضوع مشارکت زنان در برنامه همبستگی ملی(NSP)/ شورای انکشافی محلی (CDCs) و نبزنهاد غیر دولتی (اعطا کننده قرضه های کوچک) تحقیق و مطالعه نموده است. این نهاد غیر دولتی برای اولین بارگروه های مالی بوجود آورد و خود نیز تحت نظر و حمایت موسسه اعطا کننده قرضه های کوچک برای حمایت مالی افغانستان(MISFA)  فعالیت میکند.  کار های ساحوی تحقیق مذکور در مناطق متعددی از ولایات پروان، کابل و بلخ انجام شده است.

این مطالعه در نظر دارد تا فرضیات مختلفی که فعالیتهای انکشافی برنامه همبستگی ملی(NSP)  و نیز نهاد های اعطا کننده ای قرضه های کوچک  (MFIs) را در زمینه ای جنیست ارزیابی و مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این میان بویژه فرضیه مشارکت زنان درنظام و سازماندهی محله ها و یا پروژه های انکشافی در سطوح محلات که در توانمند ساختن زنان بصورت انفرادی یا گروهی کمک خواهد کرد مد نظراست. تحقیق مذکور همچنین عوامل تشویق کننده و بازدارنده مشارکت زنان را در این برنامه ها مورد مطالعه قرار میدهد. سرانجام تحقیق فوق الذکر به تجزیه و تحلیل مدل وروشهای متفاوتی بکار گرفته شده توسط دفاتر همکار برنامه همبستگی ملی(NSP)  و نهاد های اعطا کننده قرضه های کوچک و نیز میزان تاثیر گذاری این مدل و روشها بر توانایی زنان در مشارکت، وتاثیرات این مشارکت ها می پردازد.x