معارف

معارف

تصور کلی ارانه شده مبین این است که یک اکثریت کثیر از متعلمین حامی و پشتیبان سیستم اند و اقلیت قوی مخالف مصمم بر بهره برداری از امتیازات عرضه شده آن.

هچنانکه کشور زیربنای های تعلیمی خودرا بازسازی و توسعه میدهد پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بخش  معارف نیز تمرکز بر هر دویعنی  متعلمین و معلمین مبذول داشته.

درسال 1383 این اداره  تحلیلات موضوعی را  مبنی بر تعلیم معلمین TEP  جزء از پروگرام چندین جانبه تربیه معلم رهبری شده توسط وزارت معارف و تحصیلات عالی و به خمایت سازمان های مختلف انکشافی بین المللی انجام داد.

  توضیح نامه سال 1389 واحد تحقیق وارزیابی افغانستان  تحرک جهت گیری سیاسی دانشجویان  را در دانشگاهای  افغانستان آشکار مینماید که چگونه شبکه های حمایوی شاخه های احزاب سیاسی با گرایش کوچک ولی در حال رشد به طرف بنیاد گرایی همراهی میگردد. علاوه بر آن دو نشریه سال 1389برنامه راهبردی ملی انکشاف معارف افغانستان می تواند منحیث جزء از پروژه مراحل تحقیق پالیسی دریافت گردد.x