مناسبات ومالکیت زمین

مناسبات ومالکیت زمین

مالکیت برزمین تاثیر به سزائی در انکشاف زراعت دارد که می تواند به نوبه خویش اساس قابل پییش بینی شده برای انکشاف روستا ها باشد.

مطالعات  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد مناسبات بر مالکیت زمین مشتمل بر تحقیقی مبنی بر منازعات روستایی زمین در سال های 2004-2003 و تحقیق جداگانه دیگری که  ارتقای ظرفیت حکومت را جهت رسیدگی به منازعات و آسیب پذیزی مربوط به اراضی به آزمایش گرفته بود میباشد که درسال 2009 به اتمام رسید.

مالکیت برزمین و خانه مرام حیاتی فردی و همگانی را جهت بقا تشکیل میدهد. اگر چه عوامل چون رشد نفوس، غصب زمین توسط زورمندان و پولداران یکجا با منازعات از قبل موجود  سطح منازعات بالای زمین  را در حال حاضردر کشور افزایش داده است. که این همه آمیخته با قانونی اند که بسا اوقات موفق نمی گردد  تا میکانیزم های موجوده مالکیت برزمین و دسترسی به آنرا به صورت کل بازتاب دهد.

فقدان تشخیص قانونی میان ملکیت عامه ودولتی مواقع را برای ارتباطات قومی مهیا ساخته است که اکثرآ باعث تشنج منازعات میان مالداران و زمینداران میگردد که این مسایل به ماجرا های قرن نزدهم بر میگردد.x