میراث های جنگ

میراث های جنگ

عدم توجه و پرداختن به پیامد های معافیت از مجازات در افغانستان باعث تداوم نا امنی میشود . عدالت انتقالی نه فقط به جرایم گذشته می پردازد بلکه به موضوع معافیت از مجازات نیز توجه دارد.

میراث های جنگ – عدالت،  مصالحه و راه های بیرون رفت عنوان پروژه و مطالعه ایست از دفتر واحد تحقیق وارزیابی افعانستان در راستای تلاش های دیگری در این زمینه تا بتواند، موضوع عدالت انتقالی را در افغانستان ترویج دهد. کار های ساحوی در ولایات کابل، بامیان و غزنی تکمیل شده است و گزارشات مربوطهَ آن در طول سال 2011 منتشر خواهد شد. قابل ذکر است که این اداره قبل ازاین نیز مسئله معافیت منازعات گذشته را درشماری ازنشریات 2003 مورد توجه قرار داده است.

افغانستان هنوز هم ازتاثیرات فیزیکی و احساسی بیش از سه دهه جنگ متاثر است. اما در برابرهیچ یک از آن جرایم هنوز مسئله حساب دهی مطرح نشده است. در واکنش به این وضعیت پروژه در نظر دارد تا از طریق کسب و ارائه معلومات کیفی و ژرف در بارۀ میراث های جنگ نقشی در مباحثات جاری ایفا نماید، تا ساختار های عدالت انتقالی را در زمینه و فضای خاص افغانستان مطرح نماید، و ازاین طریق برداشت و تمایل افغان ها درمحلات را از مفاهیم عدالت، صلح و مصالحه مورد بررسی گسترده تر قرار دهد.

برای دست یابی به این هدف  این پروژه با در نظر داشت نقش میکانیزم های عدالتی کنونی مبتنی بر اسلام و جوامع محلی، زمینه را برای کاوش نظریات قبلی مهیا می سازد. در نهایت پروژه امیدوار است تا بتواند از طریق ایجاد مباحثاتی، پالیسی سازان و اقشار مختلف مردم را تشویق به مشارکت نماید تا سر انجام بهترین راهکار ها و مناسب ترین راه حل ها در موضوعات آشتی و حسابدهی بدست آید.x