نظارت معیشت روستائی

نظارت معیشت روستائی

اکثریت از خانواده های فقییر بسیاری از مواد ما یحتاج خود را به غیر از کارهای کشاورزی و زراعت که منبع عمده عایداتی محسوب میکردد  از راه کارکردن در بازارها، امور غیر کشاورزی و طروق دیکربدست میاورند.
پروژه نظارت بر معیشت روستایی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  18 ماه کار ساحوی را در بر گرفت تا بتواند شرح مفصل از عوامل بشری، اجتماعی، مالی و طبیعی تجارب کارگران روستایی افغانستان را بیان دارد.
با شروع این تحقیق در سال 1381 پروزه 390 خانواده را در 21 قریه در هفت ولایت افغانستان با همدستی  هفت سازمان همکار سروی و زمینه یابی نمود.
این مطالعه بنیادی همچنان سرخطی را برای پژوهش دیگر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درمورد خط سیر معیشت درافغانستان فراهم نمود.
تحقیق مذکور چالش مهم و اساسی را در برابر فرضیه غیر ثابت شده مبنی بر این که منبع عایداتی اکثر افغانها را زراعت تشکیل میدهد مطرح نمود. این تحقیق دریافت که کار های غیر کشاورزی میتواند منبع اساسی برای عایدات در بین هر دو نوع خانواده ها اعم از غنی و فقیر باشد. این و یافته های دیگر کمک نمود تا خلای اساسی درتجربه درک وفهم  زندگی روستایی افغانها پرشود و اصول مهم را برای طرح و دیزاین و نظارت برنامه های انکشافی آینده میسرسازد.x