په افغانستان کې د بازارونو پيژندنه

په افغانستان کې د بازارونو پيژندنهx