په ټولنيزه کچه د شخړو حل اوفصل

په ټولنيزه کچه د شخړو حل اوفصل

 “په ټولنيزه کچه د شخړو حل او فصل سيسټم د کلي او ولسوالۍد فعالانو له خوا ځينې وخت په يووالي(ګډه) او ځينې وخت په مخالفت سره کارول شوی، او د کليو د دود، له شرعي قانون، دولتي قانون او كړنلارو څخه ددولتي اوځايي پوهې او هغه څه چې ښايي د ولسوالۍ دود ونومول شي يو ګډترکيب دی.”
په ۱۳۸۵ کال کې د افغانستان د څيړنې اوارزونې ادارې په افغانستان کې په ټولنيزه کچه د شخړو د حل او فصل په اړه په دې موخه څيړنه پيل کړه تر څو د هيواد په کچه په وضعيتي توګه روزل شوي عدلي سکټور د سمون د ملاتړ لپاره د ځايي ميکانيزمونو، کړنو او اصولو د پوهې کچه لوړه کړي.
څيړنه د ننګرهار، باميان، بلخ او کابل په ولايتونو کې ترسره شوه. موضوعي څيړنه : په ټولنيزه کچه د شخړو په حل او فصل کې واکمن کسان او د هغوی له خوا د واک د کارولو څرنګوالی؛ په ټولنيزه کچه د شخړو د حل اوفصل او ددولتي قضا تر منځ پيوند راوستونکي بهيرونه او اړيکې؛ په ټولنيزه کچه د شخړو د حل او فصل کړنې، اصول او پايلې او د سياسي، ټولنيزو اوامنيتي شرايطو  پر بنسټ د هغوی د بدلون څرنګوالی؛ او په ټولنيزه کچه د شخړو د حل او فصل په برخه کې د جنسيت اغيزمنتياوې راسپړي. څيړنې بيلابيل ميکانيزمونه، د سيمه ايزو کړنو تر منځ توپيرونه، د حل او فصل د عمومي اصولو څخه تر خورا ځانګړو اصولو، او د شخړو حل کوونکو رسمي اوغيردولتي ادارو تر منځ بدليدونکې اړيکې رابرسيره كړې دي. له دې څيړنې څخه وړاندې په ځانګړي ډول په وروستيو کلونو کې په ټولنيزه کچه د شخړو د حل د بهيرونو د کار د څرنګوالي په اړه په نسبي توګه کمه ليکنه شوې ده، او ددې لږه برخه يې د کلي او ځايي ټولنې په کچه د راغونډو شووهر اړخيزو معلوماتو پر بنسټ وه.x