پیشرفت ها در حکومتداری محلی: واقعیتهای عینی

پیشرفت ها در حکومتداری محلی: واقعیتهای عینی

 واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پژوهشی را در چندین ولایت کشور به منظور کسب اگاهی از تحولات وتغیرات به وجود امده در عرصه حکومتداری محلی در افغانستان به راه انداخته است.  این مطالعه قرار است به بررسی و تحلیل متنوع ساختارهای حکومتی، سازمان های رسمی و غیر رسمی، نهاد های اداری و منتخب و ارتباط میان آنها بپردازد. با کسب اگاهی از چگونگی روابط میان منابع، موضوعات امنیتی و امور انکشافی این تحقیق می خواهد یک ارزیابی دقیقتر از چگونگی حکومتداری محلی در کشور انجام دهد.

 کار ساحوی این پروژه  شامل ولایت های سمنگان، جوزجان، سرپل، لغمان، وردک، دایکندی و ساحات منتخب از ولایت فاریاب و هلمند می باشد. برعلاوه  مصاحبه هایی نیز با مسولین ذ یربط  در ولایت کابل انجام شده است. راپور های مربوط این پروژه قرار است تا اخر سال جاری منتشر گردد.

 به اساس یافته های ابتدایی این پژوهش، نواقض وعدم هماهنگی حکومتداری های محلی بازتاب دهنده تفاوت ها و اختلافات تاریخی و سیاسی در کشور می باشد. درعین حال یک سلسله پیشرفت ها در بخشهای صحت و معارف  صورت گرفته است، ولی این پیشرفت ها نمی توانند برای ایجاد فضای اعتماد توسط دولت مرکزی بسنده باشند.  ظرفیت کارمندان اداری در محلات  نیز پایین بوده و نهاد های محلی تا هنوز  از طرف دولت مرکزی شدیدا کنترول  می شوند. میزان انتقال صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی خیلی بطی به نظر می رسد. فساد اداری به خصوص در ادارات پولیس خیلی چشمگیر بوده و عدم توانمندی دولت در ارایه خدمات قضایی باعث گردیده تا نهاد ها و گروهای غیر رسمی به این کار مبادرت ورزند. از طرف دیگر عملکرد و تصمیگیری نهاد های مردمی نیز در ولایات و ولسوالیها و قریه جات با محدودیت وچالش ها مواجهمی باشند. تقلب و فریبکاری های صورت گرفته درانتخابات گذشته باعث گردیده که مشروعیت دولت و دیدگاه مردم نسب به روند دیموکراتیک نیز خدشه دار گردد.x